Forskning ger stöd för undervisningen i finska

Maria Ahlholm forskar och undervisar i utveckling av språkkunskapen i finska, flerspråkighet och språkmedveten undervisning.

Äldre universitetslektor vid Pedagogiska fakulteten Maria Ahlholm ansvarar för utbildningen av modersmålslärare med inriktning på finska som andra språk, och undervisar även F2-didaktik för klasslärarstuderande. I sin undervisning använder hon forskningsmaterial som kommer från den förberedande undervisningen i grundskolan. 

Forskning och undervisning inom området är just nu mycket aktuella 

Media har i början av 2023 intresserat sig för F2-elever främst på grund av de svaga inlärningsresultaten. En del politiker vill reformera F2-undervisningen. 

– Frågor som gäller studier på ett andra språk kan dock inte lösas inom lärokursen finska som andra språk, eftersom inlärningen av studiespråket gäller alla läroämnen, säger Ahlholm.
 
Ur forskarens synvinkel är mediedebatten varken ny eller överraskande. 

– Ändå har jag på något sätt varit nöjd att se att frågorna inom området överskrider nyhetströskeln. Tillsammans med studenterna funderar jag varje vecka på frågor som gäller språkutveckling och skolstigen för nyligen inflyttade elever. 

Ahlholm har forskat i den förberedande undervisningen i mer än tio år, och hon känner väl till dess praxis, meriter och brister. Särskilt i fråga om bedömningen finns det dilemman som inte är lätta att lösa.    

Det fungerar att kombinera forskning och undervisning 

Ahlholm utbildar lärare i att arbeta med flerspråkiga elever och studenter vars kunskaper i studiespråket håller på att utvecklas. 

– Samma tema är mitt forskningsämne när jag undersöker den förberedande undervisningen och skolstigen för nyligen inflyttade elever. 

Ahlholm har lett projekt där studenterna fått skriva sina examensarbeten och studieuppgifter av varierande längd. Ett av dessa projekt, som inleddes 2015, var utvecklandet av Toisto-metoden för unga och vuxna språkstuderande. Projektet pågår fortfarande, nu i samarbete med nätverket Vi läser tillsammans (Luetaan yhdessä). 

– Ett annat omfattande projekt var Vastaantulo, som utvecklade den förberedande undervisningen. Projektgruppen ger snart ut sin andra vetenskapliga bok. Boken innehåller texter skrivna av tre pro gradu-skribenter och två doktorander. 

Utbildningen av flerspråkiga elever och vuxna invandrare är aktuella och rentav heta ämnen i Finland, och forskningen gör hela tiden nya rön. 

– Jag uppdaterar konstant undervisningen i forskningens riktning.

Välbefinnande och gemenskap hittas via kamratinteraktion inom gruppen 

– I undervisningen tänker jag mycket på den kamratinteraktionen inom gruppen, och försöker ge grupperna uppgifter som främjar gemenskap. 

Särskilt på seminarieliknande kurser betonar Ahlholm vikten av gruppens stöd. Hon menar att realistiska mål ökar välbefinnandet.

– Jag försöker räkna ut hur mycket tid som går åt till de läsuppgifter jag ger, och jag ber studenterna att regelbundet diskutera sina upplevelser av att läsa kurslitteraturen. Jag vill att kursmålen verkligen uppnås.

Framtidens universitetsutbildning så som Ahlholm ser den

Ahlholm önskar att stödet för kamratinteraktion utvecklas fortgående. 

– Jag tror ändå att de forskningsbaserade expertföreläsningar som är kännetecknande för universitetstraditionen kommer att öka i värde, i och med att studentorienterade uppgiftstyper har blivit vardagliga, konstaterar hon.  

Maria Ahlholm fick Maikki Fribergs jämställdhetspris år 2016. Hon blev invald i Lärarakademin i slutet av år 2022.

Lärarakademin vid Helsingfors universitet

Lärarakademin är ett nätverk av enskilda utmärkta lärare vid Helsingfors universitet. Lärarakademins mål är att höja undervisningens status inom universitetssamfundet. Att bli utsedd till ledamot i Lärarakademin är ett betydande bevis på lärarens pedagogiska meriter och vetenskapliga förhållningssätt till undervisningen. Genom det mångvetenskapliga nätverk som ledamöterna i Lärarakademin verkar i kan de dela med sig av sin kompetens och därmed aktivt utveckla undervisningen vid universitetet.

Medlemmarna i Lärarakademin bildar ett mångvetenskapligt nätverk som delar med sig av sin kunskap och arbetar aktivt med att utveckla lärandet och undervisningen vid universitetet. De sammanträder regelbundet under läsåret för att dela med sig av sina pedagogiska innovationer, bekanta sig med de andra enheternas idéer för utvecklingen av lärandet och undervisningen och tillsammans arbeta för viktiga frågor.