Exceptionellt år: studenterna har genomfört fler studiepoäng än vanligt – viktigt att ta hand om studenternas välbefinnande

Undantagssituationen som orsakats av coronaviruset har påverkat undervisningen vid samtliga fakulteter under våren och hösten. Trots detta – eller kanske tack vare undantagssituationen – har antalet genomförda studiepoäng ökat vid Helsingfors universitet jämfört med året innan. Vi utredde hur studierna har framskridit under undantagssituationen.

Under 2020 har både grundexamensstuderande och studerande vid Öppna universitetet genomfört fler studiepoäng än i fjol. Samma trend kan skönjas även vid de övriga finländska universiteten.

– Övergången till distansundervisning på bred front gick så snabbt att det var omöjligt att i början av undantagssituationen förutse hur det skulle påverka studiernas framskridande. Vi har följt situationen noggrant från och med våren, och enligt våra uppgifter har undantagssituationen i allmänhet inte äventyrat studieresultaten, säger Päivi Pakkanen, chef för Strategiskt stöd för undervisningen. 

Helsingfors universitet genomförde en utbildningsreform 2017. Nu håller övergångstiden på att ta slut för dem som utexamineras enligt den gamla examensstrukturen. Det har möjligtvis också varit en orsak till det ökade antalet avlagda studiepoäng.

Övergången till distansundervisning har gått bra med tanke på omständigheterna

Proportionellt sett har ökningen i antalet studiepoäng varit störst vid Farmaceutiska fakulteten, 39 procent. På andra plats ligger Juridiska fakulteten med en ökning på  28 procent.

Fjärde årets studerande Juuso Lumilahti berättar att hans studier vid Juridiska fakulteten har framskridit enligt plan trots undantagssituationen.

– Det har varit möjligt att ordna alla mina kurser med alternativa prestationssätt. Fakulteten reagerade väldigt snabbt i våras på den förändrade situationen och visade samtidigt att man tar studenternas säkerhet på allvar. Kursarrangemangen verkar genomtänkta och längs årets lopp har lärarna lärt sig att dra allt större nytta av systemen, förklarar Lumilahti.

Den enda kritik Lumilahti har att framföra handlar främst om hur man beaktat kursernas arbetsmängd och om att anvisningarna i fråga om obligatoriskt deltagande på kurserna delvis har varit motstridiga. Enligt honom kan många små förändringar i undervisningsarrangemangen leda till att studenternas totala arbetsmängd ökar mycket. Om det händer är det viktigt att studenterna ger respons, så att läraren kan göra något åt saken.

"Det har varit möjligt att ordna alla mina kurser med alternativa prestationssätt. Fakulteten reagerade väldigt snabbt i våras på den förändrade situationen och visade samtidigt att man tar studenternas säkerhet på allvar. Kursarrangemangen verkar genomtänkta och längs årets lopp har lärarna lärt sig att dra allt större nytta av systemen" - studerande Juuso Lumilahti

Studenterna har haft nytta av flexibla arrangemang

Helsingfors universitets studentkår HUS utredde i våras studenternas erfarenheter av undantagssituationen. Akseli Rouvari är styrelsemedlem med ansvar för utbildningspolitik och enligt honom har övergången till distansstudier gått relativt effektivt. De akuta problem som uppstod under våren har man lyckats tackla inför hösten.

 – De som svarade på enkäten lyfte för vårens del fram alternativa arrangemang och flexibilitet. Till exempel övergången till webbkurser och inspelade föreläsningar samt större flexibilitet i fråga om närvaro gjorde det möjligt att fortsätta studierna. Också sådana studenter som i normala fall har svårt att delta i undervisningen på heltid p.g.a. arbete eller familj kunde dra nytta av de nya undervisningsarrangemangen, berättar Rouvari.

Både Rouvari och Lumilahti anser att de flexibla arrangemangen som distansstudierna har medfört är något vi kan dra lärdom av också med tanke på framtiden. I fortsättningen kunde distansstudier vara ett alternativt prestationssätt som kunde tillämpas i större utsträckning vid sidan av fysiska föreläsningar.

Studenterna har fokuserat på studierna under coronavirussituationen

Det ökade antalet studiepoäng kan bero på många olika orsaker. Lumilahti tror att det ökade antalet studiepoäng vid Juridiska fakulteten kan bero på att det har varit möjligt att ordna kurser i vanlig ordning trots undantagssituationen.

Både Lumilahti och Rouvari konstaterar att undantagssituationen har frigjort mera tid för studierna.

– Många studenter har haft mera tid för studierna när arbetstillfällena har minskat, arbetsgivarna har permitterat personal och praktikperioder har annullerats. Många studentevenemang har också annullerats eller ordnats på distans, vilket har minskat på de sociala kontakterna. Å andra sidan har detta också medfört oro för hur man ska klara sin personliga ekonomi och orka med vardagen, sammanfattar Rouvari.

Undantagssituationen har haft varierande effekter på studieframgången

Även om övergången till distansstudier har gjort det möjligt för många att fortsätta studierna, har det för vissa varit en utmaning att studera på distans. Leena Ripatti-Torniainen är pedagogisk universitetslektor vid Statsvetenskapliga fakulteten och hon berättar att övergången har varit dramatisk för vissa, vilket har överraskat studenterna.

– För vissa har det plötsligt varit svårare än tidigare i samband med kontaktundervisningen att få saker gjorda, ha koll på sin tidsanvändning eller koncentrera sig. Också kamraternas betydelse för lärandet kan visa sig vara viktigt på ett alldeles nytt sätt när man måste studera ensam och ofta isolerad till sitt eget hem. Vi har i våra anvisningar försökt understryka att lärarna i planeringen av distansundervisningen ska beakta att undantagssituationen medför belastning för studenterna, berättar Ripatti-Torniainen, som är insatt i vårens studentrespons.

"Vi har i våra anvisningar försökt understryka att lärarna i planeringen av distansundervisningen ska beakta att undantagssituationen medför belastning för studenterna" - pedagogisk universitetslektor Leena Ripatti-Torniainen

Viktigt att ta hand om studenternas välbefinnande

Samtidigt som undantagssituationen har flyttat undervisningen till nätet har andra aspekter av studielivet inskränkts. Rouvari berättar att man vid studentkåren är särskilt oroliga för hur nya studenter hittar sin plats inom universitetsgemenskapen.

– När de sociala kontakterna begränsas blir det också svårare att integrera sig. Många studenter lever ensamma i små bostäder och för dem kan det vara särskilt jobbigt när bibliotek, studentrestauranger, gym och andra gemensamma utrymmen tvingas stänga. Som tur har vi under våren och hösten också hittat på nya och säkra sätt att umgås, säger Rouvari.

Lumilahti har likaså saknat gemenskapen och fysiska kontakter med andra studenter och personalen vid fakulteten.

– Situationen har tärt på det sociala kapitalet, sammanfattar Lumilahti.

 

Studiepoäng januari–augusti 2019 och 2020 (uppgifterna är hämtade från UKM:s ExtraVipunen 14.10.2020)

mån.

Grundexamensstuderande

Öppna högskolor

Internationellt utbyte

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

januari

49 484

55 015

5 994

7 716

440

839

februari

60 888

69 139

4 914

6 191

2 075

2 213

mars

85 704

81 823

10 765

9 310

2 436

1 836

april

76 984

104 844

7 411

6 057

3 149

3 605

maj

151 472

145 053

9 687

17 340

4 664

3 911

juni

72 553

89 093

7 273

14 546

111

196

juli

10 907

13 935

2 629

5 914

348

42

augusti

23 481

26 164

4 412

10 366

1 408

222

jan.–aug.

531 473

585 066

53 085

77 440

14 631

12 864