Ett nytt internationellt magisterprogram vid Juridiska fakulteten

Magisterprogrammet Global Governance Law fokuserar på de utmaningar som uppkommer när lagstiftningen globaliseras. Ingen annanstans erbjuds ett motsvarande magisterprogram med inriktning på juridiska frågor inom global förvaltning.

Juridiska fakulteten har fått ett nytt internationellt magisterprogram, Global Governance Law, som fokuserar på juridiska frågor inom global förvaltning.

Temat sammanför experter från olika rättsvetenskapliga områden på bred front, allt från rättshistoria och rättsteori till rättsjämförelse, mänskliga rättigheter, straffrätt, folkrätt och europarätt. Inom programmet har studenterna också möjlighet att sätta sig in i frågor som rör kinesisk rätt och rysk rätt.

– Lärarna vid magisterprogrammet är internationellt kända och ansedda experter på sina områden. Programmet ger studenterna goda arbetslivsfärdigheter för expertuppgifter inom exempelvis offentlig förvaltning, internationella organisationer och frivilligorganisationer, säger programmets ledare Päivi Leino-Sandberg, professor i transnationell europarätt. Jaakko Husa, professor i rätt och globalisering, är biträdande ledare för programmet.

– Det ligger i universitetets intresse att utveckla internationella magisterprogram, och en del av dem har uppkommit utgående från profileringsprojekt som fåtts från Finlands Akademi. Det nya magisterprogrammet i juridik hör samman med projektet Global Law. Med sina fokusområden och undervisningsmål skiljer sig magisterprogrammet Global Governance Law tydligt från fakultetens magisterprogram International Business Law på privaträttens område, fortsätter Leino-Sandberg.

Studenterna erbjuds en specialiseringsexamen baserad på tvärvetenskaplig forskning och undervisning

Juridiska fakultetens nya magisterprogram erbjuder studenterna möjlighet att studera i en internationell miljö under ledning av högklassiga forskare och lärare. Studenterna kan också delta i internationellt utbyte. Utbildningsprogrammet leder till en examen som benämns Master of International and Comparative Law (MICL).

– Utbildningsprogrammet har planerats som en internt koherent helhet, som ger gedigna baskunskaper om globala förvaltningsfrågor på bred front. Under det andra studieåret har studenterna dessutom möjlighet att specialisera sig på frågor som de är särskilt intresserade av, berättar Leino-Sandberg.

I samband med global lagstiftning tangerar magisterprogrammet frågor som rör bland annat digitalisering och teknik, hållbarhet, säkerhet, välfärd och integritet samt marknadernas och företagens rättsliga grund och reglering.

– Under det första året är det meningen att studenterna ska greppa de juridiska aspekterna på den globala förvaltningen ur olika historiska och teoretiska infallsvinklar.  Efter det är det dags för en större juridisk ram, som består av till exempel folkrätt, europarätt, global förvaltningsrätt och mänskliga rättigheter, beskriver Leino-Sandberg.

”Vid magisterprogrammet är det också möjligt att studera kinesisk rätt och rysk rätt; en möjlighet som endast ett fåtal juridiska fakulteter erbjuder.”

I det fördjupade skedet undersöks juridiska frågor inom den globala förvaltningen utgående från bland annat internationella institutioner och EU:s beslutsfattande inom sektorerna för exempelvis ekonomisk och finansiell förvaltning, miljöförvaltning, säkerhetsförvaltning och brottsförvaltning. Programmets studenter kan delta i Juridiska fakultetens forskningsverksamhet till exempel via Erik Castrén-institutet.

Magisterprogrammet Global Governance Law står öppet även för andra samhällsvetenskaper. Programmet ger möjlighet att genomföra studier vid Statsvetenskapliga fakulteten. Studenter vid Statsvetenskapliga fakultetens magisterprogram Global Politics and Communication erbjuds i sin tur studier som ingår i magisterprogrammet Global Governance Law.

Globaliseringen utmanar olika rättsområden: övergripande förståelse behövs

Jukka Mähönen, professor i andelslagsrätt, är en av lärarna vid magisterprogrammet. Han är entusiastisk över programmet.

– Magisterprogrammet är väldigt spännande! Det kombinerar den globala förvaltningens teoretiska och begreppsliga grunder med olika internationella och gränsöverskridande perspektiv som sträcker sig över olika rättsområden och förenar dem. Jag tror att det här kommer att bli mycket roligt och att programmet kommer att locka en internationell skara toppstudenter med en mångsidig bakgrund till Helsingfors.

Mähönen anser att magisterprogrammets utmaning för andelslagsrätten består i att förstå de globala och hållbarhetsrelaterade dimensionerna i andelslagens och kooperativens verksamhet.

– Andelslag, kooperativ och kooperativa sammanslutningar spelar en avgörande roll i de globala värdekedjorna, såväl inom finansiering, produktion och distribution som i samband med arrangemang för konsumtion och återanvändning. Det handlar om kooperativets och dess lednings ansvar i den globala värdekedjan och om kooperativets möjlighet att för sin del styra kedjan.

Det ryska rättssystemet är en av magisterprogrammets intressanta ämneshelheter. Marianna Muravyeva, biträdande professor i rysk lagstiftning och förvaltning vid Helsingfors universitet, anser att den ryska lagstiftningen bjuder på utmaningar både i hemlandet och globalt med tanke på de krav som globaliseringen ställer.

– Försöken att anpassa den ryska lagstiftningen till olika rättssystems, institutioners och lagstiftningens dramatiska konsekvenser skapar juridiska spänningar och konflikter, både på det teoretiska planet och rent konkret. Magisterprogrammets kurser fokuserar uttryckligen på aktuella utmaningar bland annat ur perspektiven för den ryska lagstiftningens grunder, rättskulturen, lagstiftningens samhälleliga dimension, de mänskliga rättigheterna, rättigheterna mellan könen och marknadernas funktion.

– Målet är också att studenterna bättre ska förstå hur Ryssland agerar inom de folkrättsliga ramarna och vilken roll landet har för folkrättens utveckling, fortsätter Muravyeva.

På det hela taget är förfarandena för global förvaltning i hög grad sådana att de utmanar de traditionella juridiska bedömningsramarna. Enligt Jan Klabbers, professor i folkrätt, är det meningen att studenterna vid magisterprogrammet ska få en inblick i detta.

– Om våra studenter får en uppfattning om hur den globala förvaltningen fungerar har de också förutsättningar att analysera hur global myndighetsutövning kan kontrolleras. Sådant kunnande behövs även i arbetslivet.

Mer information om magisterprogrammet och ansökningsplanerna för det kommande läsåret finns på  programmets webbplats (på engelska).