De internationella magisterprogrammen fick 1 614 ansökningar

Antalet ansökningar minskade med omkring 30 procent i jämförelse med föregående år. De sökande kommer från fler länder än tidigare.

1 614 ansökningar till Helsingfors universitets internationella magisterprogram är 30 procent färre än föregående år. Av ansökningarna kommer 57 procent från länder utanför EU och EES, när procentandelen föregående år var 73.

Antalet sökande är inte direkt jämförbart med tidigare år, eftersom Helsingfors universitet har en ny uppsättning internationella magisterprogram som börjar hösten 2017. De flesta är gemensamma för flera vetenskapsområden. Antalet utbildningsprogram har också minskat från 48 till 28. Också ansökningsprocessen och ansökningstiden har förändrats, varför jämförelser med föregående år endast är riktgivande.

Fr.o.m. hösten 2017 tas en läsårsavgift ut av alla studerande som kommer från länder utanför EU och EES-området, vilket sannolikt har påverkat antalet ansökningar. Minskningen av antalet ansökningar är dock måttligare än t.ex. vid jämförelseuniversiteten i Sverige när avgifterna infördes där.

– Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att bli mer internationella. Tyvärr minskade antalet internationella sökande, men det var väntat, konstaterar Markus Laitinen som är chef för internationella ärenden vid universitetet.

Procentuellt minskade ansökningarna från Ryssland, USA och Nigeria mest. En bidragande orsak till minskningen var också att ansökningstiden slutade redan 12 januari, när den tidigare pågick till månadens slut.

Sökande från fler länder än tidigare

Marknadsföringen av de nya programmen fick en lyckad start under senhösten 2016. Bl.a. ökade antalet besökare på webbsidorna. Dessutom var besökarna mer spridda och kom från olika delar av världen. De sökande kom också från fler länder än tidigare.

– Det här är en positiv utveckling och stöder vårt mål att åstadkomma en genuint mångkulturell studiemiljö. Helsingfors universitet vill hellre se 30 studerande från 30 olika länder i ett program än 40 studerande från ett enda land, kommenterar Markus Laitinen.

Marknadsföringen av Helsingfors universitet och universitetets nya utbildningsprogram fortsätter och effektiveras under de närmaste åren. Det kommer enligt förväntningarna att öka antalet ansökningar.

Många stipendieansökningar

Ungefär tre fjärdedelar av de sökande från länder utanför EU och EES ansökte också om stipendier i samband med magisterprogrammen.

Helsingfors universitet beviljar stipendier på akademiska grunder. Stipendiebeloppet är 50 eller 100 procent av läsårsavgiften. Utöver stipendiet som är bundet till läsårsavgiften är det också möjligt att få ett stipendium för kostnaderna för vistelsen i Finland. Studenterna erbjuds också andra tjänster som hjälper dem att anpassa sig till det finländska samhället.

Läsårsavgifterna vid Helsingfors universitet varierar mellan 13 000 och 18 000 euro, beroende på program. Avgifterna som tas ut för utbildningsprogrammen är jämförbara med andra internationella universitets avgifter. Läsårsavgifter tas inte ut av studerande som har inlett sina magisterstudier före hösten 2017.

Tidigare publicerat om ämnet