Byggprojektet för det naturvetenskapliga gymnasiet på Campus Gumtäkt framskrider

Det har fattats beslut om att placera Helsingfors stads och Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s gemensamma projekt Helsingin luonnontiedelukio (Helsingfors naturvetenskapsgymnasium) på Campus Gumtäkt.

Byggnadens projektplan godkändes av Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s styrelse i december 2020. Helsingfors stad har dessutom inlett beslutsprocessen kring hyrandet av lokalerna för gymnasiets räkning. Sektionen för byggnader och allmänna områden vid stadsmiljönämnden i Helsingfors stad har beslutat föreslå för stadsstyrelsen att staden hyr byggnaden. Det slutliga beslutet om att hyra lokalerna fattas av Helsingfors stadsfullmäktige.

Om besluten är positiva kommer närmare planering av nybygget inklusive tillståndsprocessen att framskrida under våren. Målsättningen är att inleda byggandet under sommaren 2021. Det uppskattas att gymnasieeleverna ska kunna inleda sina studier i den nya byggnaden på Helsingfors universitets Campus Gumtäkt hösten 2023.

Gemensamma lokaler och samarbete med universitetet

Målsättningen är att naturvetenskapsgymnasiets verksamhet ska flyttas till nybygget på adressen Pehr Kalms gata 5 och till andra undervisnings- och motionslokaler som hör till Helsingfors universitet. Också universitetet kan använda gymnasiets lokaler för sin verksamhet. Detta arrangemang leder till effektivare och flexiblare lokalanvändning och förbättrar samarbetsförutsättningarna mellan gymnasiet och universitetet.

Projektet stöder den omfattande vetenskapsfostrande verksamheten och lärarutbildningen vid Helsingfors universitets Matematisk-naturvetenskapliga fakultet och gör det möjligt att snabbt testa nya samarbetsidéer med partnergymnasiet. På samma gång ges också gymnasieeleverna möjlighet att på mycket nära håll följa med hur vetenskap bedrivs vid ett toppuniversitet. Man räknar också med att skolans placering i anslutning till campus kommer att öka intresset för studier i Gumtäkt.

En lärmiljö som stöttar ungdomarnas mognad och utveckling

Projektet ska ge upphov till framkomliga lokaler enligt dagens krav. Lokalerna planeras för att passa alla elever och vara en lärmiljö som stöttar de ungas mognad och utveckling.

Lokalerna möjliggör också ökad samhörighet på campus och hela området. Den gemensamma gården stöttar gemenskap, fysisk aktivitet och läroplanens målsättningar. Gården bildar också en parkliknande skvär på Gumtäktsbacken. Enligt detaljplaneskissen kommer huvudleden till campus att tangera gymnasiets gård.

Lokalerna möjliggör också ökad samhörighet på campus och hela området. Den gemensamma gården stöttar gemenskap, fysisk aktivitet och läroplanens målsättningar. Gården bildar också en parkliknande skvär, som enligt planerna ska ha en gångvägsförbindelse till Gustav Vasas väg. Anläggandet av gångvägsförbindelsen är beroende av detaljplanens tidsschema. 

Den nya byggnaden ska byggas i trä, ha fem våningar och en partiell källarvåning. Byggnaden är energi- och livscykeleffektiv samt koldioxidsnål.