Bibeln och Koranen – en kritisk jämförelse

Att läsa och forska i texter från Bibeln och Koranen parallellt hjälper oss att förstå att Gamla testamentet, Nya testamentet och Koranen på ett väsentligt sätt är delar av samma berättelse och tradition.

Öppna universitetets kurs tar upp teman som förenar Bibeln och Koranen och ser på deras betydelse för nutida religionsdialog.

Kursledare är Ilkka Lindstedt, forskardoktor i arabiska och islamforskning som arbetar vid Forskarkollegiet, och Nina Nikki, forskardoktor i Nya testamentets exegetik vid Teologiska fakulteten.

Varför ordnas kursen?

− Att läsa och forska i texter från Bibeln och Koranen parallellt hjälper oss att förstå att Gamla testamentet, Nya testamentet och Koranen på ett väsentligt sätt är delar av samma berättelse och tradition, där senare uppkomna texter bygger på den tidigare traditionen och kommenterar, kritiserar och utvecklar den, säger Lindstedt och Nikki.

Judendomen, kristendomen och islam har samma rötter både historiskt och teologiskt sett, men det är också likheterna som under historiens lopp lett till rivaliteter. Till exempel kritiseras polyteism och kristendomens treenighetstanke i Koranen, men samtidigt visar texten ställvis ett mycket positivt och inkluderande förhållningssätt till judar och kristna, ”Bokens folk”.

”Vårt mål är att minska osakliga och skadliga fördomar och öppna för möjligheter till en djupare och mer saklig dialog mellan religionerna”, säger kursledarna.

−  Vårt allt mer mångkulturella samhälle och dess utmaningar, för att inte tala om flyktingsituationen, kräver bättre kännedom om religioner och en religionsdialog, påminner Lindstedt och Nikki.

Förståelse genom samarbete

Enligt kursledarna är genomförandet av kursen Introduktion till komparativ forskning om Bibeln och Koranen (Johdatus Raamatun ja Koraanin vertailevaan tutkimukseen) ett gott tecken på ökat samarbete över fakultets- och enhetsgränserna vid universitetet.

− Vi har i praktiken märkt att de som studerar den kristna trons historia och skrifter ofta har oroväckande lite kunskap om Koranen, även om islam och kulturer som inspirerats av Koranen är viktiga samtalspartner för representanter för den judisk-kristna traditionen.

På Lindstedts och Nikkis kurs får studerandena läsa Bibeln och Koranen i små grupper och själv göra komparativa analyser.

− Vi kommer att behandla centrala teman och personer som tas upp i både Bibeln och Koranen, till exempel Abraham, Moses, Jesus och Maria. Andra gemensamma teman är skapelsen, gudsuppfattningen och livet efter detta.

 Man reflekterar tillsammans över observationer om materialet utgående från historiekritisk forskning och ur den aktuella religionsdialogens synvinkel.

− Vi undersöker också vilken ställning Bibeln och Koranen har i sina respektive gemenskaper och vad man överhuvudtaget menar med begreppen helig text och uppenbarelse i bägge traditionerna, säger Lindstedt och Nikki.

Kursen ordnas i maj-juni och kursledarna planerar redan en fortsättningskurs.

Teologiska fakultetens nya utbildningsprogram Teologi och religionsforskning ordnar nästa år temakursen ”Religionernas heliga texter”, där man reflekterar över begreppet helig text och breddar perspektivet så att man utöver Bibeln också granskar andra texter, särskilt Koranen.

Introduktion till komparativ forskning om Bibeln och Koranen

Introduktionskursen i komparativ forskning om Bibeln och Koranen ordnas vid Öppna universitetet 11.5–15.6.2017. Kursen kombinerar teori och praktik i praktikum-anda och är öppen för alla intresserade.

På kursen undersöks Bibelns (den Hebreiska Bibeln och Nya Testamentet) och Koranens ställning och natur som heliga texter, och man studerar bägge skrifters uppkomsthistoria och jämför Bibeln och Koranen som litterära verk. Jämförelsen av texterna introducerar gemensamma teman i Bibeln och Koranen, och de heliga skrifternas betydelse och användning i religionsdialogen mellan kristna, judar och muslimer.

Kursens tyngdpunkt är jämförande läsning av bibel- och korantexter. Utöver föreläsningar innehåller kursen också närundervisningsträffar där deltagarna diskuterar texterna i små grupper. Studenterna läser också forskningslitteratur i anknytning till ämnet och lämnar in två skriftliga uppgifter samt en essä i slutet av kursen.

För mer information om kursen och anvisningar för anmälningen se: Weboodi och Öppna Universitet