Studera datavetenskap flitigt i ett år – du kan få en studieplats!

Ett pilotprojekt startar snart inom datavetenskapen som möjliggör att man kan få en studieplats efter ett års aktiva studier. Projektet DEFA (Digital Education For All) fick 1,5 miljoner euro i finansiering av undervisnings- och kulturministeriet, och fem finska universitet deltar i projektet. 

På senare tid har man sökt efter olika alternativ till inträdesproven för urval av studerande. Inom DEFA, som koordineras av Helsingfors universitet, provar man på en metod som skall mäta de ansökandes långsiktiga motivation som alternativ till de traditionella urvalsproven: man kan få en studieplats om man utför en tillräcklig mängd DEFA-studier som studerande vid Öppna universitetet. DEFA-studierna är öppna för alla och avgiftsfria.

Gränsen för att bli antagen vid Helsingfors universitet planeras att sättas vid 60 studiepoäng på ett år, säger universitetslektor Kjell Lemström

– Detta kräver att studerandena arbetar hårt, förbinder sig vid studierna och gör snabba framsteg. De första kurserna kan utföras på webben, men särskilt inom de sista DEFA-studieperioderna ingår också närundervisning. 

DEFA-studierna är öppna för alla och avgiftsfria.

De första studenterna kommer att kunna prova på denna nya möjlighet redan inkommande läsår, men verksamheten börjar till fullo hösten 2019. Projektet komme att pågå till slutet av år 2020, och därefter kommer man att avgöra om det fortsätter. Under tiden kan man också ansöka till datavetenskapen på det traditionella viset, d.v.s. via inträdesprov, på basen av studentbetyget eller via Öppna universitetet. 

Kurserna förverkligas i huvudsak över webben i samarbete med Aalto-universitetet samt Jyväskylä, Åbo och Uleåborgs universitet med finansiering på 1,5 miljoner från undervisnings- och kulturministeriet.

Prova på ett år av studier

Studierna i datavetenskap är mycket populära: t.ex. i år var det 1200 ansökande som sökte in till de 130 lediga platserna vid Helsingfors universitet via inträdesprov. Tack vare den goda situationen i branschen börjar de studerande arbeta i ett tidigt skede, vilket kan fördröja deras studier. 

Studerande kan mäta sitt intresse för branschen.

Lemström ser det som en fördel med projektet att de studerande kan mäta sitt intresse för branschen.

– Även om branschen inte sist och slutligen känns rätt kan man innefatta DEFA-studierna i en examen senare, så att tiden man använt på DEFA-studier inte går till spillo. Studenterna mister inte heller sin status som förstagångare då deras prestationer bokförs vid Öppna universitetet.

Sakkunniga kan komplettera sina kunskaper

Undervisnings- och kulturministeriet tilldelade stipendiet till utveckling av den öppna undervisningen i datavetenskap och utvecklingen av flexibla studievägar för varierande behov. De öppna studierna i datavetenskap är inte ämnade endast för unga, utan vem som hlest kan delta avgiftsfritt. 

– Sakkunniga från olika branscher kan skräddarsy ett paket som kompletterar deras egna kunskaper från utbudet vid Helsingfors universitet och partneruniversiteten, säger Lemström. 

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade på våren högskolorna sammanlagt 11 miljoner euro i bidrag med syftet att göra studievägarna mera smidiga vid högskolorna samt att utveckla innehållet i studierna.