Helsingfors och Tammerfors universitet startar ett doktorsprogram för industriella innovationer

Två av Finlands största universitet kommer att starta ett gemensamt doktorsprogram för doktorerande forskare i samarbete med företag och hundraårsstiftelsen för Teknologiateollisuus. I ett pilotprojekt i början av nästa år öppnar doktorsprogrammet för industriella innovationer upp åtta platser för doktorander.

Förutom nya forskningsdata kommer doktorsprogrammet att utveckla sakkunniga för industrin med färdighet att tillämpa forskningsdata inom affärsverksamhet, goda kunskaper i växelverkan och teamarbete, samt starka professionella nätverk.

Hundraårsstiftelsen för Teknologiateollisuus (teknologiindustrin i Finland) är med om att bygga upp en verksamhetsmodell som utvecklar finländskt kunnande utgående från affärsverksamhet, och söker efter lösningar på vår tids stora utmaningar. Verksamhetsmodellen för doktorsprogrammet i industriella innovationer möjliggör att den senaste vetenskapliga forskningen kan utnyttjas inom industrin med beaktande för de akademiska kriterierna för forskningsarbete. Genom att utveckla samarbetet mellan företag och akademisk forskning kan vi åtgärda kunskapsbristen inom industrin och förbättra dess konkurrenskraft.

Verksamhetsmodellen låter industrin erbjuda forskningsteman och doktoranderna arbetar huvudsakligen inom företagen. Av de åtta doktoranderna som väljs till programmet kommer hälften från Helsingfors universitet och hälften från Tammerfors universitet. Doktoranderna gör ett anställningskontrakt på fyra år med sitt universitet och handleds av en professor från deras eget universitet, men de får också handledning från företaget som gett dem temat. Företaget deltar i arbetsutgifterna, medan huvuddelen av finansieringen kommer från hundraårsstiftelsen för Teknologiateollisuus.

Förutom nya forskningsdata kommer doktorsprogrammet att utveckla sakkunniga för industrin med färdighet att tillämpa forskningsdata inom affärsverksamhet, goda kunskaper i växelverkan och teamarbete, samt starka professionella nätverk. I doktorsprogrammet ingår kurser från båda universiteten samt företagsbesök.

Temat för pilotprojektet Doktorsprogrammet för industriella innovationer är "big data sustainability". Inom pilotprojektet söker man efter lösningar på globala utmaningar vad gäller hållbar utveckling med hjälp av naturvetenskaper och utveckling av mjukvara.

Verksamheten baserar sig på DSII (Doctoral School of Industry Innovations)-doktorsprogrammet som Tammerfors universitet och Tamlink Oy har skapat tillsammans och bedrivit redan i åtta år. Inom pilotprojektet ska verksamhetsmodellen vidareutvecklas och expandera i samarbete med Helsingfors universitet och hundraårsstiftelsen för Teknologiateollisuus. Pilotskedet kommer att fortgå i fem år.

Budgeten för pilotprojektet är omkring tre miljoner euro i sin helhet.

Nya data och nyttjande av forskning

– Finländska företag borde i mycket högre grad än idag kunna nyttja högskoledoktorandernas arbetsinsats och kunnande. Samtidigt borde forskarna vid doktorsprogrammen kunna erbjudas olika karriärmöjligheter som är mera mångsidiga än idag. Om forskarna kan röra sig mera flexibelt mellan universitet och företag kan man säkra både företagens möjligheter att växa och universitetens kopplingar till arbetslivet, säger ordföranden för hundraårsstiftelsen för Teknologiateollisuus, Aaro Cantell.

– Vårt mål är att utveckla innovationsverksamheten och företagssamarbetet, så att vårt mångsidiga och högklassiga forskningsarbete kan vara med om att lösa de stora problemen i vår tid och stöda en hållbar utveckling, även för industrin, säger dekanus Sasu Tarkoma från Helsingfors universitet.

– I samarbete med Helsingfors universitet och Teknologiateollisuus kommer vi att föra en testad och framgångsrik verksamhetsmodell till en högre nivå.  Det finländska innovationsekosystemet kan ta stora steg framåt i och med det här pilotprojektet, säger direktör Pauli Kuosmanen från Tammerfors universitet. Han vill betona att det ännu är fråga om ett pilotskede inför kommande planer.

Mera information:

Helsingfors universitet

Sasu Tarkoma, sasu.tarkoma@helsinki.fi / +358 29 415 1375

Maria Linkoaho-Nordling, maria.linkoaho-nordling@helsinki.fi / +358 50 415 1093

Tammerfors universitet

Pauli Kuosmanen, pauli.kuosmanen@tuni.fi / +358 50 304 5934

Tamlink

Jukka Matikainen, jukka.matikainen@tamlink.fi / +358 40 533 6379

Hundraårsstiftelsen för Teknologiateollisuus

Antti Aarnio, antti.aarnio@teknologiateollisuus.fi/ +358 40 503 6634

Marianna Jokila, marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi / +358 40 592 6478

Mera om parterna

DSII (Doctoral School of Industry Innovations)

Helsingfors universitet

Helsingfors universitet är en mångvetenskaplig högskola och ett unikt centrum för vetenskap och tänkande, där sökandet efter ny information och gränsöverskridande forskning skapar insikter för lösandet av både lokala och globala problem. Den akademiska gemenskapen på 40 000 personer vid Helsingfors universitet verkar inom 11 olika fakulteter på fyra campus, där forskningen och undervisningen fokuserar på fyra olika strategiskt valda teman: människans och naturens välmående, en mänsklig och rättvis värld, en hållbar framtid för världen, samt möjligheterna med tänkandet och världsalltet.

Tammerfors universitet

Tammerfors universitet är ett av Finlands mest mångvetenskapliga högskolor. Det kopplar samman forskning och undervisning i teknik, hälsa och samhälle för att skapa lösningar till klimatförändringen, säkrandet av naturmiljön samt för att bygga upp samhällenas välmående och hållbarhet. Tammerfors universitet har 21 000 studerande, 4 000 anställda, och sju fakulteter. Dagens Tammerfors universitet skapades år 2019, då Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska högskola slogs samman till ett nytt stiftelseuniversitet.

Tamlink

Tuotekehitys Oy Tamlink, grundat år 1986, är Finlands mest erfarna företag för teknologiöverföring. Tamlink opererar i gränssnittet mellan industri och forskningsvärlden, både inom konfidentiella produktutvecklingsprojekt och öppna nätverk och ekosystem. Tamlink utvecklar och förverkligar effektiva verksamhetsformer för teknologiöverföring samt för att förbättra företagens konkurrenskraft med hjälp av forskningsdata och -kunnande.  ​

Hundraårsstiftelsen för Teknologiateollisuus

Hundraårsstiftelsen för Teknologiateollisuus främjar teknologiindustrins förnyelse och framtida konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar ambitiösa projekt som utvecklar utbildningen, forskningen och innovationsmiljön inom teknologiindustrin. Stiftelsen grundades år 2003, då Teknologiateollisuus ry fyllde 100 år. Till dags dato har stiftelsen beviljat sammanlagt 115 miljoner euro i understöd och donationer till initiativ som vill förnya den finländska teknologiindustrin.