Utbildning som utvecklar akademiska färdigheter erbjuder invandrare en led till studier och arbetslivet

Utbildningen AKVA har fått god respons till exempel på handledningen och de jämlika möjligheter som utbildningen skapar. Över hälften av dem som deltog i utbildningen förra gången den ordnades fick redan under utbildningen eller genast efteråt en studie- eller arbetsplats.

Utbildningen AKVA (Akademiska färdigheter) startade 2021 för att främja invandrares tillträde till högre utbildning och det finländska arbetslivet. Utbildningen finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och har ordnats i samarbete mellan Helsingfors universitet och Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+. 

Målgruppen för utbildningen är invandrare som har fått högskoleutbildning eller högskolebehörighet utomlands som vill studera vid ett finskspråkigt examensprogram eller komplettera sin kunskap. En del av studenterna vill göra övergången till det finländska arbetslivet smidigare.  

Färdigheterna i finska till en nivå som är tillräcklig för högskolestudier 

I centrum för utbildningen ligger utveckling av det finska språket till nivån B2 enligt den europeiska referensramen för språk, vilket är utgångskravet för de flesta högskoleexamina. 

Studierna i finska fokuserar på mångsidiga studier av akademiska texttyper, språk och arbetslivsterminologi. Målet med studierna är att studenterna ska få tillräckliga språkkunskaper för att vara framgångsrika i högskolestudierna och arbetslivet. Undervisning i finska erbjuds under hela läsåret., vilket är utgångskravet för de flesta högskoleexamina. Studierna i finska fokuserar på mångsidiga studier av akademiska texttyper, språk och arbetslivsterminologi. 

Målet med studierna är att studenterna ska få tillräckliga språkkunskaper för att vara framgångsrika i högskolestudierna och arbetslivet. Undervisning i finska erbjuds under hela läsåret., vilket är utgångskravet för de flesta högskoleexamina. Studierna i finska fokuserar på mångsidiga studier av akademiska texttyper, språk och arbetslivsterminologi. Målet med studierna är att studenterna ska få tillräckliga språkkunskaper för att vara framgångsrika i högskolestudierna och arbetslivet. Undervisning i finska erbjuds under hela läsåret. 

Utbildningen innehåller också it-studier, engelska, studiefärdigheter, samhällslära, utbildningshandledning och karriärvägledning. Studenterna kan även välja kurser inom sitt eget område för att konkret se hurdant det är att studera inom området i fråga vid universitetet. På kurserna lär sig studenterna också finskspråkiga termer inom sitt eget område, vilket stöder deras mål för framtiden.  

God respons på nyttan 

AKVA-utbildningen har fått god respons bland annat på nyttan, den vänskapliga studiemiljön, mängden av och kvaliteten på handledning samt på att utbildningen skapar jämlika möjligheter för invandrare. Över hälften av studenterna vid den förra utbildningen, AKVA 2, fick en studie- eller arbetsplats redan under utbildningen eller direkt efteråt.  

För närvarande är målet att utveckla uppföljningen av AKVA-utbildningarnas genomslag även på längre sikt. 

Som en del av sin högskolerådgivning för invandrare  (SIMHE) har Helsingfors universitet velat främja tillgången till utbildning för högskoleutbildade invandrare. Ett långsiktigt mål är att inkludera förberedande utbildning i universitetets utbildningsansvar. Att annat viktigt mål för framtiden är att utveckla ett närmare samarbete med utbildningsprogrammen. 

– För närvarande är det osäkert om AKVA-utbildningen kommer att fortsätta. Utvecklingen av de förberedande studierna har hittills finansierats med projektfinansiering. Det finns dock ett tydligt behov av denna utbildning bland invandrare som siktar på en studie- och arbetsmarknad som i synnerhet kräver språkkunskaper på hög nivå, säger Rebekka Nylund vid enheten Strategiskt stöd för undervisningen vid Helsingfors universitet. 

Förberedande utbildning som AKVA är ett konkret sätt att integrera invandrare i det finländska samhället och arbetslivet. Utbildningen anknyter till en mer omfattande diskussion om förmågan att behålla arbetskraft, det vill säga hur högskoleutbildade invandrare smidigare kan få studieplats, få arbete inom sitt eget område och stanna i Finland.  

Stöd från universitetet både för studierna och karriären

I bakgrunden för AKVA-utbildningarna (Akademiska färdigheter) när de startade 2021 var identifierade strukturella utmaningar i hur högskoleutbildade invandrare kan komplettera sina studier och fortsätta sin karriär i Finland.  

Utbildningen ordnas för tredje gången läsåret 2023–2024, och undervisningen har genomförts i läroämnet finska språket och kulturen. Studenterna har också gått grundkurser inom sitt eget område vid olika fakulteter. Studie- och karriärhandledarna inom högskolerådgivning för invandrare vid universitetet har ansvarat för handledningen och mentorskapet.  

Den tredje AKVA-utbildningen som ordnas detta läsår genomförs som deltidsstudier under en period på tio månader. Studenterna kommer från många olika länder, är i olika åldrar och har examina på olika nivåer inom många olika områden.