Helsingfors universitet utökar och utvecklar sina tjänster som stöder studenternas välbefinnande

Universitetet anställde studiehandledare och utökade studiepsykologernas resurser i början av året. Handledningen av studenter kommer också att utvecklas.

Helsingfors universitet har startat ett utvecklingsprojekt för att stödja studenternas handledning och välbefinnande. Syftet är att utveckla stödformer med låg tröskel för studenter och att göra de nuvarande handledningsprocesserna tydligare. Bland annat har man redan utökat resurserna för studiepsykologer och rekryterat studiehandledare i samband med projektet. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och universitetet inom ramen för det strategiska stödet för välbefinnande.

Studenternas välbefinnande är en viktig fråga för rektor Sari Lindblom, som fattade beslutet om stödet:

– Pandemin har varit en utmaning för våra studenter och det finns ett stort behov av handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel som stöder deras välbefinnande. På våren försöker vi nå fram till sådana studenter som främst på grund av pandemin har lämnat sina studier eller som löper risk att göra det, och erbjuda dem riktat stöd samt servicehandledning. Arbetet fortgår på hösten, berättar Lindblom.

Lättillgängligt stöd förebygger problem

På längre sikt har man som mål att intensifiera samarbetet mellan handledande lärare och andra som arbetar med handledning och välbefinnande. God och lättillgänglig handledning gör studierna smidigare och förebygger uppkomsten av problem.

– Vi intensifierar det multiprofessionella samarbetet mellan dem som arbetar med handledning och välbefinnande samt förtydligar servicestigarna. Att förtydliga handledningen som helhet gagnar både studenter och lärare. När servicestigarna och uppgifterna är tydliga är det lättare att hänvisa studenten till rätt slags hjälp, poängterar Laura Teinilä, chef för serviceområdet handledning, karriär och välbefinnande.

Studier och samhörighet stöds

För närvarande planerar universitetet nya koncept för välbefinnande och kompletterar utbudet av stödtjänster som riktar sig till studenter. Man vill också stödja gruppbildning och social gemenskap bland studenterna genom evenemang och verksamhet i smågrupper. Verksamhet ordnas bland annat i samarbete med Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och Nyyti ry.

I studiepsykologernas smågrupper får studenterna kamratstöd av andra studenter utöver studiepsykologens handledning. Nya smågrupper startas under varje period och kan anpassas till omständigheterna under pandemin. I år kommer man också att starta smågrupper som leds av studiehandledare.

Handledningshörnan i Kajsahuset kommer att utvidgas till Campus Vik, där Handledningshörnan i Infocentret invigs 28.3. Handledningshörnan har bland annat ett nytt koncept som går under namnet Tomattorsdagar, då man erbjuder handledda studiestunder. Programmet under Hälsotisdagarna, som syftar till att främja studieförmågan, har utökats och är mångsidigare än förut.

Utbudet av välbefinnandekurser har också utvidgats med hjälp av projektfinansiering: på den nya kursen Grupper för hälsa reflekterar man bland annat över sociala gruppers betydelse för välbefinnandet och utvecklar sociala verktyg för att stödja välbefinnande. Den populära kursen Studiefärdigheter hålls nu också på engelska.

Mer information