På finska och svenska

För hundra år sedan stiftade riksdagen en lag om att Finland skulle vara ett tvåspråkigt land. Är språkkraven lika aktuella idag?

Artikeln har publicerats i tidningen Yliopisto 7/2022.

Måste en tjänsteman behärska båda nationalspråken? Enligt lagstiftningen krävs det utmärkta kunskaper i majoritetsspråket samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket för dem som arbetar vid tvåspråkiga myndigheter, om högskoleexamen ingår i deras behörighetsvillkor.

Under den senaste tiden har man betraktat den här frågan ur nyfinländares perspektiv. Är det för mycket begärt att personer med invandrarbakgrund ska kunna både finska och svenska?

— Frågeställningen är inte ny. Tidigare har man frågat sig huruvida alla som utexaminerats från en högskola måste ha nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket, berättar Jan Lindström, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet.

Lindström tycker att ifrågasättandet av kraven tyder på ringaktning av språkkunskaper överlag.

— Språkkunskaper skattas inte så högt nuförtiden, oavsett om det gäller svenska eller franska. Språkstudierna befinner sig i kris.

På väg mot en rättsstat

Ställningen för våra nationalspråk fastställdes i två lagar 1922: språklagen och lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras. Språklagen delade upp myndigheter och områden i antingen en- eller tvåspråkiga utifrån befolkningens språkfördelning.

— Diskussionerna gick heta och även andra alternativ lades fram. Den svenskspråkiga överklassen ville upprätthålla svenskans dominans. Äktfinnarna ville lyfta upp finskan som enda nationalspråk, berättar Jukka Kekkonen, professor emeritus i rättshistoria vid Helsingfors universitet.

Efter inbördeskriget kom lagstiftarna fram till en kompromiss som skulle bygga broar och öka jämlikheten. Lagarna gjorde det möjligt för både finsk- och svenskspråkiga att sköta ärenden hos myndigheter på sitt modersmål samt att avancera i sin ämbetskarriär.

— Språklagarna var en del av byggandet av en modern demokratisk stat. Jämlikhet är en av de grundläggande principerna för en rättsstat, framhåller Kekkonen.

Krav enligt uppgift?

Och nyfinländarna: vilka språkkunskaper kan man kräva av dem? Den gällande språklagen är från 2003.

— Eventuellt skulle man kunna tänka sig att tumma på kraven om en person som söker en tjänst inte har finländsk utbildningsbakgrund. Kraven skulle också kunna anpassas enligt uppgift, resonerar Lindström.

— Å andra sidan kräver tillfredsställande språkkunskaper inte så oerhört mycket. Sådana kunskaper kan man förvärva under sina högskolestudier.

 

Tidningen Yliopisto är en vetenskapstidskrift vid Helsingfors universitet som följer journalistreglerna.