“Tillsammans kan vi hitta de bästa lösningarna” – nytt samarbete ska hjälpa framtidens lärare inom småbarnspedagogik

Under de senaste åren har dåliga nyheter kring småbarnspedagogiken ramlat in titt som tätt: studieplatser som inte fylls, för få behöriga lärare och rapporter om bristfälligt arbetsklimat på många daghem. Det här ska ett nytt samarbete mellan Stiftelsen Sedmigradsky och Helsingfors universitet nu råda bot på.

Det har länge varit en skriande brist på lärare inom småbarnspedagogik i Svenskfinland. Trots att en ny svenskspråkig utbildning i småbarnspedagogik startades upp vid Helsingfors universitet år 2011, har situationen inte lättat nämnvärt. 

Därför inleds nu ett nytt samarbete mellan Stiftelsen Sedmigradsky och Helsingfors universitet, där syftet är att stärka lärarnas koppling till det praktiska arbetet på daghemmen redan under studietiden, skapa nya best practices och framför allt att arbeta tillsammans för att stärka yrkets lyskraft.  

– Vi behöver ett samarbete mellan olika aktörer för att göra studier och jobb inom småbarnspedagogiken attraktivare. Men i större uträckning är det också en jämlikhetsfråga. Då det finns stora variationer på behörighetsnivån bland personalen leder det här till att kvaliteten inom småbarnspedagogiken varierar. 

Det säger Stiftelsen Sedmigradskys verkställande direktör Anna-Christina Martin. Stiftelsen Sedmigradsky är en allmännyttig stiftelse som bedrivit daghemsverksamhet i Helsingfors sedan 1850-talet.  

Från Helsingfors universitets ska alla lärare vid utbildningen delta i samarbetet. Professor i småbarnspedagogik Mirjam Kalland fungerar som ansvarig professor, medan universitetslektor Marina Lundkvist koordinerar samarbetet.– Vi vill lyfta fram positiva initiativ och stöda studenterna genom att förena undervisning, teori och praktik. På det här sättet får våra studerande en koppling till det praktiska arbetet redan från dag ett, säger Lundkvist. 

För att kunna genomföra samarbetet har man beviljats finansiering av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. 

Forskningsteman från daghemsmiljön  Det nya samarbetet har tre tyngdpunktsområden; specialpedagogisk kompetensutveckling, ledarskap och den tidiga pedagogiken för småbarn mellan 1–3 år. Enligt professor Kalland är särskilt den tidiga pedagogiken ett ämne som behöver få mer uppmärksamhet och ett högre anseende.  

– Forskning visar att de första 1000 dagarna är särskilt viktiga i ett barns liv och därför är det viktigt att satsa på pedagogiken för den här tiden. Att kombinera omsorg och lärande för barn i den här åldern ställer höga krav på personalens kompetens, särskilt då det gäller att stöda barnens emotionella trygghet, språk och begreppsbildning.   

Samarbetet har förberetts länge, men på våren inleds ett första pilotförsök i samarbetet.  Då ska förstaårsstuderande vid Helsingfors universitet under en studieperiods tid, en dag i veckan, besöka en och samma barngrupp vid ett av Stiftelsen Sedmigradskys daghem.  

– På det här sättet får studerandena en inblick i våra daghemsmiljöer. Stiftelsens personal handleder studenterna och delar med sig av sin kunskap, säger Martin.  

Daghemmen blir alltså en mötesplats för forskning och praxis, något som de studerande länge önskat, säger Lundkvist.  

– På det här sättet får våra studenter en chans att samarbeta och samplanera verksamheten med daghemspersonalen, istället för att få en färdig uppgift som de sen checkar av. 

Kalland påpekar att det finns mycket tyst kunskap i branschen som ofta inte kommer fram.  

– Forskarna sitter på en viss kunskap och småbarnspedagogerna på en annan. Men med hjälp av det här samarbetet kan vi förena de här kunskaperna. 

Samarbete är nyckeln till förändring  Samarbetet som nu kört igång har inget slutdatum och Martin och Lundkvist är noggranna med att poängtera att det handlar om ett samarbete som på sikt ska gagna hela det småbarnspedagogiska fältet, inte endast Stiftelsen Sedmigradsky eller Helsingfors universitet.

Martin säger att olika aktörer ofta ser saken ur sitt eget perspektiv då det kommer till diskussionen om bristen på lärare inom småbarnspedagogik.  

– Vardagen ser såklart annorlunda ut från olika håll. Men vår målsättning är att det här samarbetet ska föra samman de olika perspektiven. Det är endast genom samarbete vi kan hitta det bästa lösningarna för att lösa personalbristen. 

De nya verksamhetsmodellerna som utvecklas ska sammanställas och bland annat spridas via webinarier och fortbildningar, så att hela branschen i så stor uträckning som möjligt kan använda sig av dem.  

 

Målsättningen är också att den nya kunskapen förs ut i landet via nya generationer av lärare inom småbarnspedagogik, säger Lundkvist. 

– Vi siktar på att varje årskull av våra nya studerande fortsätter med den forskningsbaserade verksamheten på sina kommande arbetsplatser. På det här sättet sprids det till olika daghem runtom i landet och till alla de barn som deltar i verksamheten vid dem. 

Tidigt lärande för framtiden
  • Ett samarbete mellan Stiftelsen Sedmigradsky och Helsingfors universitet

  • Samarbetet ska fungera som en mötesplats för forskning, lärande och praxis inom småbarnspedagogiken

  • Samarbetet har tre fokusområden: specialpedagogisk kompetensutveckling, ledarskap och den tidiga pedagogiken för småbarn mellan 1–3 år.