Östersjöns räddning i fokus

Lilla Finland och stora Ryssland ser på Östersjön på olika sätt, förklarar Daria Gritsenko. Båda länderna skulle ändå kunna göra mycket för havet.

På världens mest trafikerade hav Östersjön kör tank- och lastfartygen ställvis på rad som långtradare i rusningstid. Och på samma sätt som fordonen smutsar ner och råkar ut för olyckor på land gör fartygen det till havs.

− Vid sidan om miljö- och säkerhetsriskerna finns det också vissa ljusglimtar, konstaterar forskardoktor Daria Gritsenko vid Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet.

Många hamnar och rederier har frivilligt infört ekologiska lösningar. T.ex. är Göteborgs hamn känd för sin miljömedvetenhet. Rederibolag som bedriver trafik på ett ansvarsfullt sätt kan ansöka om Clean Shipping-certifikatet. Ekologiskt tänkande har blivit ett trumfkort i konkurrensen på sjöfartsmarknaden.

Gritsenko uppmanar de politiska beslutsfattarna i Östersjöområdet att hämta idéer till hur havet kan skyddas från den praxis som tillämpas inom sjöfarten. God praxis kan omvandlas till bindande normer.

Forskaren hälsar också konsumenterna välkomna att delta i det gemensamma arbetet för att rädda Östersjön.

− Transporter sjövägen är billiga – delvis på naturens bekostnad. Konsumenterna borde kräva ansvarsfull sjöfart, även om den är dyrare än den ansvarslösa.

Gritsenko önskar att man skulle införa en ny ekomärkning på butikshyllorna, som visar att produkten har transporterats på ett miljömässigt hållbart sätt.

I många finländares ögon har Ryssland, som är forskarens födelseland, inte direkt utmärkt sig när det gäller att rädda Östersjön − snarare tvärtom. Minnen dyker upp av vattenreningsverk som inte fungerar och av muddringen i hamnen Bronka.

Lilla Finland och stora Ryssland ser på Östersjön på mycket olika sätt, förklarar Gritsenko. För Finland har havet ett mycket stort ekonomiskt och symboliskt värde. För Ryssland är Östersjön däremot bara en avlägsen och fridfull avkrok av det stora landet.

− Att Östersjöns betydelse minskar i Ryssland har att göra med att den centrala ledningen förstärks. Om den regionala förvaltningen var starkare skulle man också fästa större uppmärksamhet vid Östersjöns tillstånd. De problem som finns i samband med havet är mer konkreta i S:t Petersburg än i Moskva.

Sjöfart och Östersjön är välbekanta för forskaren sedan barnsben. Sin barndoms somrar tillbringande Daria på släktens datja vid Östersjöns strand i närheten av Terijoki.

 

Artikeln har publicerats i spalten Kuka nyt i tidningen Yliopisto 9/2015.