Prodekanerna för matematisknaturvetenskapliga fakulteten har valts

De nya prodekanerna för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är professor Sasu Tarkoma, professor Sami Moisio, professor Hanna Vehkamäki och professor Samuli Siltanen från och med 1.1 2022. Av dessa är Tarkoma, Moisio och Vehkamäki nya som prodekaner.

Prodekanus Sasu Tarkoma kommer att vara ställföreträdare för dekanus, och ansvarar för forskning, forskningsinfrastrukturer, företagssamarbete och innovationer, samt digitalisering.

Prodekanus Sami Moisio ansvarar för undervisning.

Prodekanus Hanna Vehkamäki ansvarar för hållbar utveckling, internationalitet, välmående, jämlikhet, och principer för utrymmesbruk.

Prodekanus Samuli Siltanen ansvarar för kommunikation, vetenskapsfostran och alumnverksamhet.

Dekanus Kai Nordlund ansvarar för tvåspråkighet.

I doktorsutbildningsärenden representeras fakulteten av direktören för den naturvetenskapliga forskarskolan, professor Ilkka Kilpeläinen. Han kommer att bjudas in till dekanernas möten vid fakulteten.

Fakulteten kan ha en eller flera prodekanus/er. Efter att ha hört fakultetsrådet avgör dekanus om antalet prodekaner, deras uppgifter, valet av dem, och hur de skall vikariera dekanus.

Prodekanus skall stöda dekanus i utvecklingen av fakulteten enligt universitetets strategi och främja samarbetet mellan enheterna inom fakulteten inom det ansvarsområde som dekanus har förordnat, samt sköta övriga uppgifter som dekanus har ålagt henne eller honom.

Prodekanernas tjänsteperiod räcker till slutet av 2025.