Hur man bevarar naturens mångfald med hjälp av markanvändningsplanering i städer

I sin doktorsavhandling i geoinformatik visar Joel Jalkanen att spatial prioritering som är en metod för att utvärdera områden med avseende på bevarande av biodiversitet är ett vettigt verktyg för att planera markanvändningen också i växande och allt tätare städer. Hans praktiska fallstudie som handlar om metropolområdet i Nyland och Helsingfors hjälper kommunala beslutsfattare och dem som arbetar med markanvändningsplanering.

Blomma eller gata

Utvärdering av områden fungerar som verktyg för diskussion, som underlag och som bas för beslutsfattande.

– När olika intressen möts kan man med hjälp av spatial prioritering systematiskt och kostnadseffektivt identifiera de mest värdefulla områdena ur skyddsperspektiv, säger Joel Jalkanen som för närvarande arbetar som naturexpert inom generalplaneringen i Esbo.

Jalkanen använde dataprogrammet Zonation som är ett fritt tillgängligt verktyg för beslutsfattande och som har utvecklats vid Helsingfors universitet. Det kan användas i ekologisk markanvändningsplanering samt för att utveckla tillämpningar för skyddsområdesplanering och för att undvika ekologiska skadeeffekter.

När man utvärderar områden är det väsentligt att ha omfattande information om områdets natur, men man måste också inse vad som förstås med stadsnaturens mångfald och hur den planeras för att vara en del av mångfunktionella och hållbara grönområden.

En förutsättning för att trygga stadsnaturens mångfald är enligt doktorsavhandlingen att man bevarar biotoper av olika typer, såsom stadsskogar, strandängar och botaniska trädgårdar, som kompletterar varandra med avseende på olika arter.

Grönområden ska vara tillgängliga för stadsbor

Spatial prioritering är en användbar metod också när man planerar grönstrukturen så att rekreationsmöjligheter är jämlikt tillgängliga.

– Det är inte bara de centralaste grönområdena som garanterar jämlika rekreationsmöjligheter för invånarna i hela huvudstadsregionen, utan det är också viktigt att ta hänsyn till grönområden som finns i randområdena, säger Jalkanen.

 

Resultat av utvärderingsanalyser av grönområden med avseende på stadsnaturens mångfald (till vänster) och jämlik tillgänglighet (till höger). De värdefullaste delarna av grönområden ser olika ut när utvärderingen baserar sig på olika synvinklar.

Som en del av landskapsplanläggning

Spatial prioritering har använts i Nylands landskapsplanläggning. Om man använder spatial prioritering vid planeringen av markanvändningen är det viktigt att noggrant planera insamlingen av naturdata samt att ta med utvärderingen i den befintliga stadsplanerings- och beslutsprocessen.

Med hjälp spatial prioritering kan man också identifiera ekologiska nätverk och samband. På landskapsnivå kan det vara viktigare att undvika att splittra breda och enhetliga områden än att skydda enskilda smala korridorer.

Avhandlingens delar:

 

  • Hur ska man studera stadsnaturens mångfald i utvärderingsanalyser?
  • Spatial prioritering med tanke på att identifiera stadens viktigaste grönområden och att göra dem jämlikt tillgängliga.
  • Erfarenheter av att använda Zonation som en del av Nylands landskapsplanläggning och hur spatial prioritering ska göras till en del av planläggningsprocesserna.
  • Att identifiera samband mellan breda ekologiska nätverk och landskapsskala med hjälp av Zonation.

 

Ett utkast till systematiskt utnyttjande av spatial prioritering som en del av en inkluderande och miljömässigt hållbarare planering av markanvändningen. Man kan iterativt jämföra utvärderingsresultat som visar mångfalds- och rekreationsvärden med avseende på olika mål och intressen och det går att identifiera tre typer av områden: nya skyddsområden, områden där markanvändningen skulle stödja både mänsklig användning och mångfaldsvärden samt områden där andra markanvändningsintressen än skydd skulle prioriteras. En öppen och transparent utvärderingsanalys skulle kräva mycket inkluderande åtgärder både när man planerar analyser och tolkar resultat med avseende på markanvändningen.

FM Joel Jalkanen disputerar den 27 november 2020 kl. 12 vid Helsingfors universitets Matematisk-naturvetenskapliga fakultet om ämnet "Spatial Conservation Prioritization for the Benefit of Urban and Regional Land-use Planning" (Spatial prioritering till stöd för planeringen av markanvändning på stads- och landskapsnivå). Disputationen ordnas på adressen Athena, sal 107, Brobergsterrassen 3 A. Den kan följas som live stream.

Opponent är biträdande professor Niina Käyhkö, Åbo universitet, och kustos är professor Tuuli Toivonen.

Doktorsavhandlingen publiceras i serien Department of Geosciences and Geography A88.

Doktorsavhandlingen "Spatial Conservation Prioritization for the Benefit of Urban and Regional Land-use Planning" (Spatial prioritering till stöd för planeringen av markanvändning på stads- och landskapsnivå) finns också som elektronisk publikation i Helda.

Disputandens kontaktuppgifter:

Joel Jalkanen, joel.jalkanen@helsinki.fi, tel. +358 40 7042208