Aerosolforskningsstiftelsen premierar professor Tuukka Petäjä

Professor Tuukka Petäjä har tilldelats Aerosolforskningsstiftelsens premie på 20,000 € för hans förtjänster till finländsk aerosolforsknings fördel. Aerosolforskningsstiftelsens premie för unga forskare går till Panu Karjalainen.

Aerosolforskningsstiftelsen delar ut premierna för år 2022 i samband med vetenskapskonferensen för klimat och atmosfär (ACCC Flagship) i Tammerfors 21.11 2022.

Aerosolforskningsstiftelsens premie på 20,000 € tilldelas professor Tuukka Petäjä för hans förtjänster inom finländsk aerosolforskning. 

Tuukka Petäjä är professor i fysik vid Helsingfors universitet, med experimentell atmosfärvetenskap som specialområde. Petäjä är vice-direktör för INAR-centret med ansvar för forskningsinfrastrukturer och forskning i aerosolfysik. Petäjä har tidigare arbetat som direktör för Värriö forskningsstation vid Helsingfors universitet, och är nu direktör för den internationellt betydande stationen Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relationships (SMEAR II). Han är också vetenskaplig direktör för programmet Pan-Eurasian Experiment (PEEX) och leder ett antal forskningsprojekt med finansiering från Europeiska unionen.

Petäjä har förtjänstfullt förnyat den europeiska forskningsinfrastrukturen för sin vetenskapsgren. Han har lett verksamheten för forskningsinfrastrukturen ACTRIS med fokus på småpartiklar, potenta gaser och molnobservationer i Finland, samt internationellt forskningssamarbete de senaste åren. För tillfället håller europeiska ACTRIS ERIC (The European Research Infrastructure Consortium) på att starta i Helsingfors, på campus Gumtäkt. Att Finland beviljades ACTRIS ERIC-högkvarteret påvisar att Finland har en ledande ställning inom den internationella aerosolforskningen och främjar hela Finlands aerosolforskning.

Petäjä har i flera år befunnit sig på den internationella ISI highly cited scientists-listan som rangordnar forskare. För att komma med på listan måste forskaren ha haft en stark inverkan på forskningen inom sin egen vetenskap under en lång tid samt ha sina publikationer rangordnade bland den bästa procenten inom sitt gebit.

Tuukka Petäjä har främjat den finländska aerosolforskningen bl.a. genom att utveckla ACTRIS-samarbetet och försökt integrera observationsserier från olika forskningsinfrastrukturer, särskilt för att nå insikter om processerna som påverkar halterna av aerosolpartiklar i atmosfären. Detta har gett det finländska forskarsamfundet synlighet, uppmärksamhet och finansiering både nationellt, på europeisk nivå och globalt.

– Upprätthållandet och utvecklingen av långvariga och kommensurabla mätningar är nödvändiga för att få en helhetsbild av t.ex. klimatförändringen och luftkvaliteten. Vi behöver pålitliga och omfattande mätningsdata till stöd för vetenskapsbaserat beslutsfattande. Särskilt utvecklingen och integrationen av observationerna kräver samarbete över vetenskapsgränserna, säger Petäjä.

Den första premien för unga forskare från Aerosolforskningsstiftelsen till TkD Panu Karjalainen

Panu Karjalainen har tilldelats Aerosolstiftelsens premie för unga forskare för hans banbrytande forskning om partikelutsläpp och mätningsmetoder efter sitt doktorandarbete. Premien uppgår till 5,000 €.

Karjalainen doktorerade år 2014 vid Tammerfors tekniska universitet. Han har en period som Finlands Akademis forskardoktor (2019-2022) bakom sig vid Tammerfors universitet. Som bäst arbetar han som universitetsforskare vid ett forskarkollegium (Senior Research Fellow, Tampere Institute for Advanced Study) samt vid laboratoriet för aerosolfysik. Han har också arbetat som gästande forskare vid MAN Truck & Bus AG, Meteorologiska Institutet och Lunds universitet.

Karjalainens forskning berör aerosolemissioner från trafik och motorer. Utsläppskomponenter och -källor som blivit utan reglering står speciellt i fokus för hans intresse. Karjalainen har innovativt deltagit i utvecklingen av nya metoder, och han har bl.a. publicerat den första tidsresolverade mätningen av alstringspotentialen hos sekundäraerosoler från en personbil. Karjalainen har varit framgångsrik i gränssnittet mellan aerosolforskning och industrin då han behandlat t.ex. hur olika teknologiska lösningar fungerar för att minska på utsläpp.

– Finland har kunskap i världsklass i mätningstekniker för utsläpp, i att utveckla teknologier med låga utsläpp samt uppföljning av luftkvalitet. Det är fint att få göra forskning som kan ha en effekt både inom forskningen och i samhället, sammandrar Karjalainen sitt arbete.

Aerosolforskningsstiftelsen stöder och främjar forskning och utbildning inom aerosolfältet. Som en del av sin verksamhet delar stiftelsen ut premier till förtjänstfulla forskare och unga forskare. Premien till en förtjänstfull forskare riktas till en forskare som befinner sig omkring halvvägs i sin karriär, och som har varit framgångsrik inom aerosolforskning, -utbildning och/eller -teknologi. Kriterierna för att premieras kräver också att man för den finländska aerosolbranschen framåt samt visar vetenskapligt ledarskap. Premien till unga forskare, som nu utdelas för första gången, riktas till yngre forskare som framskridit snabbt och har utmärkt sig inom aerosolforskning, -utbildning och/eller -teknologi, samt visat skaparkraft, originalitet och självständighet som forskare.