Bättre åkrar, hållbarare skörd

Hur kan jordbruket bli mer ekologiskt? Katri Joensuu undersökte miljökonsekvensbedömningen inom livsmedelsproduktion.

Artikeln har publicerats i tidningen Yliopisto 7/2022. 

Matens klimatavtryck uppmärksammas av många medvetna medborgare. Inhemska rotfrukter hör till de livsmedel som har det minsta klimatavtrycket, medan ost och nötkött har det största. Livsmedelsproduktionen påverkar miljön genom sina växthusutsläpp, men också på många andra sätt.

Katri Joensuu började som forskare vid Naturresursinstitutet 2013 i ett projekt som behandlade åkerjordens kvalitet. Tillsammans med sina kollegor upptäckte hon att det finns ett behov av att mäta jordbruksproduktionens miljöeffekter i större utsträckning än hittills.

Tankegångarna kring miljöeffektivitet gav Joensuu ett ämne för en sammanläggningsavhandling. I avhandlingen kartlade hon jordbrukets viktigaste miljökonsekvenser samt metoderna för att bedöma dem. Bedömningen av klimatavtryck och eutrofiering var redan långt utvecklad.

Däremot hade åkermarkens kvalitet, näringseffektivitet och biodiversitet ägnats mindre uppmärksamhet.

Det är viktigt att följa upp jordmånens kvalitet, inte bara ur ekologisk synvinkel utan också med tanke på kontinuiteten inom produktionen.

— Odling ska inte leda till att åkerjordens kvalitet blir sådan att den måste överges eller att skörden försämras, säger Joensuu.

Som viktiga indikatorer på åkerjordens kvalitet nämner Joensuu erosion, minskning av organiskt material samt markpackning. Hon föreslår också en ny indikator för att beskriva hur effektivt näringsämnena utnyttjas.

— Beräkningar av miljökonsekvenser kan gagna såväl jordbrukare, företag som konsumenter.

Från och med nästa år ska Joensuu ta sig an ett svårmätt, men viktigt ämne: hur jordbruket påverkar den biologiska mångfalden.

 — Jag kommer att börja som forskare i ett nytt EU-projekt som främst ska utveckla konsekvensbedömningen för biodiversitet, berättar Katri Joensuu belåtet. 

Katri Joensuus avhandling Improving the Life Cycle Assessment of agricultural products: Focus on soil granskades den 9 september vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

 

Tidningen Yliopisto är en vetenskapstidskrift vid Helsingfors universitet som följer journalistreglerna.