Utmaningen 100 arter: Hur många växt-, insekts- eller svamparter lyckas du upptäcka på ett år?

Känner du igen arter av växter, insekter och svampar? Utmaningen 100 arter som startar under våren inspirerar finländarna att iaktta naturen och samla in artdata. Medborgarforskning spelar en viktig roll i uppföljningen av naturens mångfald.

De flesta finländare gör regelbundet utfärder i naturen, men har du någonsin undrat hur många arter du kan upptäcka i naturen under ett år? I utmaningen 100 arter som Naturhistoriska centralmuseet Luomus utfärdade i slutet av mars strävar deltagarna efter att upptäcka minst hundra växt-, insekts- eller svamparter under år 2024. Det är möjligt att delta i utmaningen för en eller flera artgrupper. 

– Utmaningen lämpar sig både för nybörjare och lite mer erfarna naturälskare i alla åldrar. Utmaningen kan också antas av en grupp, till exempel en familj eller skolklass, berättar projektsamordnaren Ronja Saarinen från Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum Luomus. 

Observationerna antecknas i resultattjänsten 100lajia.luomus.fi, där deltagarna kan se sin egen och andra deltagares framsteg. Till stöd för utmaningen finns material som underlättar artbestämningen tillgängligt på Luomus webbplats och i kanalerna för utmaningen 100 arter i sociala medier. Av alla organismgrupper finns det exempellistor på 150 arter som stöd för observationerna. De arter som finns med på listorna valdes ut eftersom de är lätta att upptäckta i olika livsmiljöer i Finland. 

– Till största delen består listorna av vanliga arter, men vi har också inkluderat några mer ovanliga arter, såsom den nära hotade arten brunklöver och lapphumlan som förekommer i norr, och som vi vill öka medvetenheten om. I utmaningen kan man även registrera observationer av arter som inte finns med på listan över de 150 exempelarterna, förtydligar Saarinen. 

Naturälskare bidrar till mer artdata

I Finland samlas artdata huvudsakligen in med hjälp av medborgarforskning, det vill säga med hjälp av naturintresserade personer. Observationsdata som samlats in under en lång tid ger värdefull information om förändringar i organismernas förekomst och utbredning och om hur olika miljöförändringar påverkar den biologiska mångfalden. Fågelskådning är den vanligaste formen av naturhobbyer. Utmaningen 100 fågelarter som BirdLife Finland utfärdade år 2017 inspirerade tusentals nya fågelskådare. 

– Vi hoppas att den utmaning att iaktta växt-, insekt- och svamparter som nu startar ska få så många som möjligt att engagera sig i medborgarforskning. Det skulle vara bra om vi fick fler deltagare med intresse för olika organismgrupper, säger överintendent Aleksi Lehikoinen vid Helsingfors universitets Luomus.

Projektet 100 arter, som kommer att pågå i två år, finansieras av Konestiftelsen. Materialet som samlas in under projektet sparas i Artdatacenter (Laji.fi) som samordnas av Luomus. 

Mer information