Webbtjänst för hotbedömning av arterna i Finland publicerad

En hotbedömning av arterna i Finland har gjorts för femte gången. De rödlistade arterna i Finland har sammanställts i boken Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja, som innehåller en bedömning av 22 500 arter som är hotade (boken är skriven på finska och engelska). Nu kan resultatet av hotbedömningen för första gången även läsas direkt efter att den publicerats i webbtjänsten punainenkirja.laji.fi.

I webbtjänsten är det lätt att hitta de bedömda arternas hotklasser och på vilka kriterier de har rödlistats. Därtill kan man göra sökningar exempelvis utifrån orsakerna till hotklassificering och framtida riskfaktorer. Webbtjänsten kompletterar bokens omfattande organismgruppsspecifika sammandrag i och med att läsaren även kan göra egna sökningar i materialet. Data kan sorteras bland annat efter livsmiljö, för att t.ex. utreda de huvudsakliga orsakerna till fjällarternas hotstatus eller vilka av de hotklassificerade fjärilarna som förekommer i miljöer kring myrar. Data kan även laddas ned för egna analyser.

Webbtjänsten tillgänglig för allmänheten och forskare

Arbetet med att dokumentera hotbedömningen och webbtjänsten har förverkligats som en del av Finlands Artdatacenters tjänster. I dokumentationsarbetet användes Finlands Artdatacenters hotbedömningsverktyg. Med hjälp av verktyget kunde uppgifterna omedelbart lagras i Artdatacentrets databas. Verktyget och webbtjänsten använder den lista över finska arter som upprätthålls av Artdatacentret.

Finlands Artdatacenter är en nationell digital infrastruktur för informationshantering och en servicehelhet för artinformation. Artdatacentret koordineras av Naturhistoriska centralmuseet. I Artdatacentrets portal Arterna.fi kan man bläddra bland nästan 32 miljoner artobservationer. I fortsättningen kommer nationella artobservationer att finnas tillgängliga i ännu större utsträckning, då artdatabaser från bland annat Naturresursinstitutet, Forststyrelsen och Finlands miljöcentral SYKE förs in i tjänsten. Detta underlättar och effektiviserar ytterligare användningen av informationen för att bevara naturens mångfald inom alla områden.

Ytterligare information

Äldre forskare Ulla-Maija Liukko, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 387, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Enhetsdirektör Aino Juslén, Naturhistoriska centralmuseet, tfn 050 310 9703, aino.juslen@helsinki.fi

It-planerare Eija-Leena Laiho, Naturhistoriska centralmuseet, tfn 050 318 2454

Webbtjänsten Punainenkirja.laji.fi

Laji.fi

Ny bedömning — var nionde art i Finland är hotad (SYKE pressmeddelande)