Mineralnoduler vanliga på havsbottnar i norra Östersjön

En färsk studie vid Helsingfors universitet visar att det förekommer mineralhaltiga konkretioner som innehåller rikligt med värdemetaller på bottnen i Finlands havsområden. De är av värde såväl kommersiellt som med tanke på naturvården.

Nästan inget är känt om dessa mineralhaltiga konkretioner, eller noduler som de också kallas, även om de är synnerligen vanliga i Östersjön.  

– Trots den rikliga förekomsten har konkretioner undersökts förvånansvärt lite, och det finns enbart sporadisk kunskap om deras omfång och utbredning, säger Laura Kaikkonen från Bio- och miljövetenskapliga fakulteten. I sitt avhandlingsarbete utforskar Kaikkonen bland annat mineralnoduler på havsbottnen och miljökonsekvenserna av potentiell användning av dem.  

I den nationella hotbedömningen av Finlands naturtyper konstateras också att konkretionbottnarna i Östersjön är bristfälligt kända naturtyper.  

Noduler med järn, mangan, fosfor och sällsynta jordartsmetaller förekommer på bottnen av världshaven, men också i grundare havsområden, såsom Östersjön. Vid riklig förekomst kan noduler täcka havsbottnen nästan helt, och på mjuka bottnar skapar de ett stabilt växtunderlag på den annars instabila sedimentytan och kan därmed eventuellt erbjuda bottenorganismerna en livsmiljö som avviker från den omgivande bottenmiljön.  

Den nya studien har genomförts i samarbete mellan Helsingfors universitet, Geologiska forskningscentralen och Finlands miljöcentral, och visar att noduler med riklig järn- och manganhalt förekommer i minst 11  procent och upp till 20  procent av Finlands havsområden.  Tidigare trodde man att rikliga förekomster av mineralkonkretioner endast finns i djupare områden, men Kaikkonen och hennes samarbetspartner visar att de förekommer i förvånande riklig grad också alldeles i närheten av kusterna.  

För undersökningen utnyttjades de observationer av havsbottnens egenskaper som samlats in vid över 140  000 provpunkter inom ramen för programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (VELMU).  

– En utredning av utbredningen av nodulförekomster hjälper oss förstå deras roll i de marina ekosystemen, så att beslut om eventuella skyddsåtgärder kan fattas utgående från evidensen, säger Kaikkonen.   

Kommersiella användningsmöjligheter  

Med tanke på det mangan och de sällsynta jordartsmetaller noduler innehåller, har kommersiell utvinning redan utretts för djupa havsområden bland annat i Stilla havet. Utvinningspotentialen väcker frågor också i Östersjön. På ryska sidan av Finska viken har man redan försökt ta upp noduler.  Eftersom kunskapen om fälten av noduler är bristfällig, är det också fortfarande oklart vilka långsiktiga miljökonsekvenser sådan utvinning kan leda till.  

– Obegränsad utvinning kan få långsiktiga konsekvenser för de marina ekosystemen. Dessa konsekvenser måste utredas innan kommersiell verksamhet kan komma på fråga, konstaterar Kaikkonen. 

 

Inom ramen för samma projekt inleddes sommaren  2019 fältarbeten för utredning avnodulbottnarnas biologiska mångfald visavi kala havsbottnar genom dykning och provtagning.  Arbetet sker i samarbete med Finlands miljöcentral och Geologiska forskningscentralen inom ramen för ett SmartSea-projekt som organiseras av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi samt projektet MERISAMPO, som finansieras av miljöministeriet. 

 

Originalartikel 

Studien publicerades i tidskriften Frontiers in Marine Science: 

Kaikkonen, L., Virtanen, E. A., Kostamo, K., Lappalainen, J. & Kotilainen, A. T. (2019). Extensive coverage of marine mineral concretions revealed in shallow shelf sea areas. Frontiers in Marine Science, 6, 541. DOI: 10.3389/fmars.2019.00541