Lista över finska arter publicerad för första gången

Finlands Artdatacenter har för första gången publicerat en lista över arterna i Finland. Listan består av mer än 40 000 artnamn. Den omfattar alla fiskar, insekter, hoppstjärtar, groddjur, fåglar, kärlväxter, mossor och andra organismer som förekommer i Finland.

Finlands Artdatacenter har för första gången publicerat en lista över arterna i Finland.

Finlands Artdatacenter upprätthåller en nationell artlista, som är öppet tillgänglig för alla via portalen Arterna.fi. Portalens databas är dynamisk: innehållet ändras dagligen, när uppgifter kompletteras och uppdateras.

Att ange artlistan som referenskälla i andra publikationer är problematiskt, eftersom uppgifterna kan ändras efter tidpunkten för referensen. Därför ska man i fortsättningen regelbundet publicera en anförbar lista som inte ändras efter publiceringen.

Artlistan 2018 som nu publicerats är den första årliga versionen någonsin – alla fiskar, insekter, hoppstjärtar, groddjur, fåglar, kärlväxter, mossor och andra eukaryota flercelliga organismer som förekommer i Finland har nu för första gången sammanställts i en lista. (Prokaryota encelliga organismer har dock lämnats utanför listan, till exempel vissa bakterier och arkéer.)

Denna första årliga version består av arter och lägre taxa. Taxa utgörs av alla organismgrupper som i systematisk biologi är artbestämda och namngivna. På listan finns över 40 000 taxa på artnivå.

Listan är avsedd för sakkunniga och entusiaster och kan användas som en referenskälla, med taxa i alfabetsordning. På listan finns alla taxa av högre rang som lagrats i databasen. Detta gör att listan kan avgränsas på flera olika sätt. Om man till exempel vill bläddra i listan över däggdjur, kan sökningen avgränsas genom att skriva in ”Mammalia” i sökfältet för taxonomisk klass. För att få en lista över kräftdjur, kan sökningen avgränsas genom att välja "Crustacea" i spalten för understammar.

Varje taxon har fått en unik identifierare på listan. Denna identifierare ändras inte om artbegreppet förblir detsamma. Artlistan 2018 förenar de artbegrepp som används i början av 2019 med namn som redan används. I artlistans kommande versioner ska man med hjälp av identifierarna kunna följa ändringar i nomenklaturen och i klassificeringar. Om samma namn och samma identifierare förekommer i två olika versioner, betyder det att namnet eller artbestämningen inte har ändrats mellan tidpunkten för listornas publicerande.

Artlistan är resultatet av ett arbete som pågått sedan 2013, där olika aktörers listor har sammanställts till en lista. Den finns nu i Artdatacentrets taxonomiska databas, som alltså är en databas över organismernas vetenskapliga klassificering. I databasen samlar man in aktuell information om alla organismer som förekommer i Finland. Artinformationen består av namn, förekomst, biologiska egenskaper och det administrativa, såsom uppgifter om hotade arter.

Alla uppgifter som lagras i Artdatacentrets databas har inte tagits upp på listan. Synonymer och andra uppgifter som rör arten kan sökas i artkorten via portalen Arterna.fi (t.ex. vanligt parkslide:  https://laji.fi/sv/taxon/MX.38240).

Artlistan kan laddas ner på adressen:  https://laji.fi/artlistan

Naturhistoriska centralmuseet som är underställt Helsingfors universitet ansvarar för koordineringen av Finlands Artdatacenter.

Läs mer: Vem vill digitalisera naturen?