En oljeolycka i det arktiska området skulle drabba isbjörnar och sjöfåglar hårdast

Klimatförändringen i sig innebär en stor påfrestning för den arktiska naturen. En oljeolycka i detta unika och känsliga område kan leda till en miljökatastrof. Enligt en undersökning vid Helsingfors universitet skulle isbjörnar och sjöfåglar drabbas hårdast av en oljeolycka. Risken varierar dock stort beroende på årstid och oljans sammansättning.

En oljeolycka i Arktis utgör en global oro. Klimatförändringens förlängning av den isfria perioden i norr kommer oundvikligen att öka fartygstrafiken i området. Ännu har det inte skett någon större oljeläcka i området, men ju mer fartygstrafiken ökar, desto större är sannolikheten för olyckor. Därför bör man även förbereda sig på följderna.

– En förståelse för följderna av ett oljeutsläpp kan gynna skyddet av den arktiska naturen. Till exempel kan risker förknippade med vissa årstider och områden beaktas redan vid planeringen av farleder, säger doktorandforskaren Maisa Nevalainen från Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Vi behöver emellertid mer kunskap om oljeutsläppens effekter på det arktiska ekosystemet. Hittills har kunskapen varit splittrad och otillräcklig för en omfattande riskanalys.

Resultaten i Nevalainens doktorsavhandling visar att isbjörnar och sjöfåglar drabbas hårdast av en eventuell oljeolycka. Risken varierar dock stort beroende på årstiden och oljans sammansättning. Även ismängden i närheten av läckaget har betydelse för effekterna på organismerna, eftersom ismängden påverkar både oljans och arternas utbredning. Arternas utbredning i förhållande till farledernas placering påverkar i synnerhet hur stor del av populationen som eventuellt exponeras för oljan.

Den mest akuta farliga olyckan verkar vara utsläpp av olja av medeldensitet då istäcket är relativt tunt. Att bestämma den säkraste fartygsleden kan dock vara svårt, eftersom olika rutter och olyckor innebär olika risker för olika arter. Utgående från Nevalainens forskningsresultat kan tidsmässigt och områdesspecifikt varierande risker mot marina däggdjursarter jämföras i fallstudieområdet, Karahavet.

Nevalainens undersökning innebär nya data om de skador som oljeutsläppen orsakar organismerna i Arktis. Undersökningen är ett steg mot en övergripande uppfattning om oljeutsläppens miljöeffekter. Det finns dock ännu många osäkra faktorer, och Nevalainen kan både identifiera varifrån osäkerheten kommer och ge förslag på olika sätt att effektivisera datainsamlingen samt förbättra riskhanteringen. Dessutom identifierar Nevalainen ett behov för en värderingsmetod som kan hjälpa beslutsfattare att jämföra och värdera riskerna mot olika arter och fatta välavvägda beslut i osäkra förhållanden.

– I framtiden behövs mer information särskilt om oljans långvariga miljöeffekter och om hur oljan blir kvar i naturen i kalla förhållanden, konstaterar Nevalainen.

Disputation:

FM Maisa Nevalainen disputerade den 24 maj 2019 klockan 12 vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet med avhandlingen "Preparing for the unprecedented Moving towards quantitative understanding of oil spill impacts on Arctic marine biota". Disputationen hölls på adressen Biocenter 2, auditorium 1041, Viksbågen 5.
Opponent var biträdande professor Ullrika Sahlin från Lunds universitet och kustos professor Sakari Kuikka. Doktorsavhandlingen publiceras i serien Dissertationes Schola Doctoralis Scientiae Circumiectalis, Alimentariae, Biologicae. Doktorsavhandlingen finns även som elektronisk publikation och kan läsas i tjänsten E-thesis.