Bättre rödmögelresistens hos havre genom förädling

Fusarium kan begränsa användningen av havre som livsmedel. Under år med allvarliga angrepp blir man tvungen att kassera upp till en femtedel av alla havrepartier avsedda för livsmedelsbruk. Med hjälp av växtförädling och den senaste forskningsrön kan man ta fram havresorter som tål Fusarium bättre.

Fusariumsvamp eller rödmögel är en vanlig orsak till sjukdom hos spannmål. Under detta århundrade har Fusarium förorsakat av deoxynivalenol- eller DON-toxin blivit vanligare även på spannmålsåkrar i Finland, i synnerhet hos havre.

Mögelgifterna som  produceras av fusariumsvampar är hälsovådliga, vilket innebär att infekterad havre inte kan användas som föda. Under år med omfattande fusariumangrepp har EU:s gräns för en acceptabel nivå av DON-toxin i spannmål för livsmedelsbruk även i Finland överskridits i tiotals procent av alla havreprover. Fusariumangrepp innebär betydande förluster för jordbrukare även genom att försämra spannmålets  grobarhet.

Risken för mögelgifter kan minskas exempelvis genom betning, växelbruk eller sortering och skalning av skörden.

– Trots att jordbrukaren gör allting rätt kan gränsvärdena överskridas. Sjukdomsresistenta sorter skulle innebära efterlängtad hjälp med att få sjukdomen under kontroll, konstaterar Juho Hautsalo som disputerar vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Hautsalo analyserade DON-toxinhalter, grobarhet och antal sädeskorn som drabbats av Fusarium hos hundratals förädlingslinjer och tiotals nordiska sorter samt genbankshavre som visat sig vara lovande baserat på litteraturen. Han studerade även olika infektionsmekanismer hos Fusarium och utredde sambandet mellan förekomsten av mögeltoxiner och egenskaper som kan ha sammanband med  tåligheten, såsom utvecklingsrytm, växthöjden  och blomningstid.

Resultaten uppmuntrar till att förbättra motståndskraft för Fusarium i första hand genom att utnyttja förädlingsmaterial i stället för mer exotiska genkällor. Förädling för sjukdomsresistens görs dock inte i en handvändning.

– Det rör sig om flera olika egenskaper hos växten, som regleras av olika gener med små effekter som vi ännu inte känner till. Vid förädlingen bör man i fortsättningen satsa på genomiska verktyg och sjukdomsbedömningar bör göras på ett kostnadseffektivt sätt, exempelvis genom att använda avbildningsteknik. För att göra arbetet smidigare krävs ytterligare omfattande forskning och utveckling. Dock är det redan möjligt att sålla bort de mest känsliga havresorterna ur förädlingsmaterialet.

___________________

Juho Hautsalo disputerar 11.9.2020 kl. 12 vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Phenotyping Fusarium head blight resistance in oats having low deoxyvalenol content". Disputationen äger rum i Metsätieteiden talo, Raisio-sali (ls 2).

Livestream

Lösenord: 511511