Vid lucia blir Svenskfinland en solidarisk församling

Lucia övertygar den svenskspråkiga gemenskapen om dess distinkta kulturella särart. Lucia förmår kommunicera vad som ingår och inte ingår i en finlandssvensk kollektiv identitet. Det visar en färsk doktorsavhandling vid Helsingfors universitet.

Fil. mag. Tiina Räisäs avhandling Medieritualer som klass- och kulturbundna diskurser och funktioner. Hufvudstadsbladets lucia och konstruktionen av Svenskfinland visar att lucia inte är en lek. Lucia konstruerar Svenskfinland som en autonom enhet. Under luciaperioden är majoritetssamhället irrelevant och istället ligger fokus på att skapa osynliga men starka band mellan individerna.

– Lucia blir betydelsefullt för sin publik genom att HBL och dess publik tillämpar ett likalydande sätt att föreställa sig Svenskfinland, som ett geografiskt område och som en gemenskap med en viss kultur som består av vissa grupper och individer, säger Räisä. Genom lucia blir Svenskfinland en solidarisk församling; en grupp som hörsammar samma ideal och moral.

Medieritualer effektiva medel för polarisering

Medieritualer är effektiva medel för att dra gränser mellan grupper i samhället, och avhandlingen tangerar ett aktuellt samhällstema. Diskussionen om polarisering kan hänvisas till rituella praktiker som stakar ut skiljelinjer mellan individer och grupper. 

Lucia analyseras med hjälp av ritualrelaterade begrepp och som en journalistisk textproduktion. Fokus är på artiklar som publicerats 1950–2012 och som handlar om tre medverkande grupper som HBL årligen producerar för läsarna. De välkända luciakandidaterna, men också två andra obligatoriska grupper: trion (också kallad luciajuryn) samt mottagarna för luciainsamlingen, de utsatta. HBL tillskriver dessa grupper specifika identiteter och funktioner. Luciakandidaterna symboliserar en livskraftig medelklass, trion en exklusiv överklass och de utsatta en underklass. Tillsammans bildar grupperna en social helhet.

Avhandlingen är en empirisk och tvärvetenskaplig studie om dels typiska drag hos ett medierituellt språkbruk, dels om förhållandet mellan journalistspråk och konstruktionen av nation och kultur. Avhandlingen vidrör inte hela luciaförloppet, eller andra luciatraditioner i Finland och Norden.

FM Tiina Räisä disputerar den 22.12.2016 kl. 12 vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet med avhandlingen ”Medieritualer som klass- och kulturbundna diskurser och funktioner. Hufvudstadsbladets lucia och konstruktionen av Svenskfinland”. Disputationen äger rum i Helsingfors universitets huvudbyggnad, Auditorium XII, Unionsgatan 34.

Doktorsavhandlingen publiceras i serien Nordica Helsingiensia. Avhandlingen publiceras också elektroniskt på E-thesis.

Disputandens kontaktuppgifter:

Tiina Räisä, tel. 050-4687137, e-post: tiina.raisa@arcada.fi