Svensklärare växlar språk enligt undervisningens innehåll

Svensklärare i finska skolor måste välja vilket språk de använder i sin undervisning. Valet styrs inte av lärarens eller elevernas språkkunskaper, utan av undervisningens innehåll, visar färsk doktorsavhandling vid Helsingfors universitet, som bidrar till kunskap om interaktionen på svensklektioner.

Ämnet svenska syns ofta i den offentliga samhällsdiskussionen i Finland, men man vet ganska lite om vad som egentligen händer på svensklektioner. FM Johanna Hyytiäinens doktorsavhandling ”Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktion. Lärarens direktiv i svenskundervisningen i finska skolor” bidrar till att fylla denna kunskapslucka om interaktionen på svensklektioner på högstadiet och gymnasiet.

Hyytiäinen undersöker hur lärarna ger direktiv och hon har använt samtalsanalys som metod och forskat i direktiv i ett relativt stort material, 32 lektioner.

– Syftet är att komma underfund med hur läraren använder direktiv i sin undervisning för att upprätthålla arbetsro i klassrummet samt för att instruera övningar, säger Hyytiäinen.

Strategiska språkval

En viktig aspekt i Hyytiäinens analys är lärarens språkval. Eftersom läraren och eleverna har finska som förstaspråk behöver läraren välja om hon använder målspråket svenska eller sitt och elevernas förstaspråk finska i sina direktiv. Studien visar att lärarna utnyttjar två olika strategier i sitt språkval. Matrisspråket, alltså det huvudsakliga undervisningsspråket, kan vara antingen svenska eller finska, men alla lärarna talar båda språken på lektionerna, dock i olika proportioner. Språkvalet beror varken på lärarens eller på elevernas språkkunskaper utan på undervisningsinnehållet.

– I synnerhet grammatik undervisas på finska och ju mera rutinmässigt direktivet är desto mera sannolikt är att direktivet ges på svenska, berättar Hyytiäinen.

Även tvåspråkiga direktiv är vanliga i materialet. Läraren kan kodväxla från svenska till finska när till exempel något ord är nytt för eleverna och från finska till svenska när en längre direktivsekvens innehåller en mera rutinmässig del.    

Anvisningsdirektiv är mera frekventa i undervisningssamtal än arbetsrodirektiv, och de är således synnerligen viktiga för elevernas möjligheter att höra svenska och lära sig pragmatiska kunskaper om direktiven ges på svenska. Finska kan användas som resurs i undervisningen.

– Eleverna har möjlighet att ställa frågor även på finska och läraren kan ta upp också ny vokabulär och ange översättningen efter ordet på svenska. Elevernas frågor ger läraren värdefull information om vilka ord och begrepp som är svåra för eleverna.

I och med att avhandlingen belyser hur svenskundervisningen i dagens Finland görs kan dess rön användas för att utveckla undervisningen i skolorna och utbildningen av blivande lärare.

-

FM Johanna Hyytiäinen disputerar den 31.3.2017 kl. 12.15 vid Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet med avhandlingen ”Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktion – Lärarens direktiv i svenskundervisningen i finska skolor”. Disputationen äger rum i Helsingfors universitets huvudbyggnad, lilla festsalen, Fabiansgatan 33.

Doktorsavhandlingen publiceras i serien Nordica Helsingiensia. Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt på E-thesis.

Disputandens kontaktuppgifter:

Johanna Hyytiäinen, e-post: johanna.hyytiainen@helsinki.fi, tfn 02941 24881