Religionslöshet eller multireligion?

Gruppen av religionslösa och sådana som inte hör till något religionssamfund växer jämnt i västvärlden. Religionens betydelse i samhället håller dock inte på att minska, men de religiösa formerna förändras.

Allt fler människor har i olika undersökningar konstaterat att de inte upplever sig höra till något religionssamfund. Linda Woodhead, professor i religionssociologi vid Lancaster University, har forskat kring situationen i Storbritannien. Enligt Woodhead är ”icke-religiösa” för tillfället den dominerande gruppen bland unga i Storbritannien.

Det går dock inte att helt entydigt definiera vad som är religionslöshet eller religiositet, och de som anser sig vara religionslösa är inte heller strikt sekulariserade enligt Woodheads forskning.

– Många utövar andliga aktiviteter i det privata, men tar avstånd från de traditionella offentliga religiösa samfunden och religiösa ledarna samt värderingar som uppfattas som konservativt religiösa. Dessutom upplever en del av respondenterna att de i och för sig är andliga, men inte religiösa.

Med avseende på åldersfördelningen verkar de ungas värderingar ha separerat sig från de äldre generationernas.

– Unga i Storbritannien följer inte i detta avseende i sina föräldrars religiösa fotspår, utan de har ett betydligt mer kritiskt förhållande till religionen.

Klyftan mellan värderingarna betonas ytterligare när man granskar de ungas förhållande till den officiella, institutionella religionen som uppfattas som gammalmodig jämfört med de nya formerna av religiositet.

– Omplaceringen av religionen i samhället betonas av en kulturell betoning samt det att religionen och det heliga blir mer vardagligt och sekulariserat. Därigenom söker man betydelser och värderingar för livet i det pluralistiska moderna samhället, bedömer Woodhead.

Religiositetens många former

Enligt professor James R. Lewis, som forskat i religionens och religiositetens nya former i Norden vid Univeristet i Tromsø, är det mycket typiskt att man i dag förflyttar sig mellan olika religiösa rörelser och traditioner.

– Vid multireligion sammanflätas olika alternativa kombinationer av religiösa rörelser och underkulturer till ett öppet andligt deltagande i flera olika inriktningar.

”Människor verkar ha flera olika parallella, andliga intressen.”

I stället för att tala om oföränderlighet och uteslutning, som karakteriserar traditionella religioner och religiositet, talar Lewis hellre om distribuerad religiositet och andlighet.

Han undertecknar inte att religionen skulle få en minskad betydelse i samhället och kulturen.

– Religionen håller inte på att dö, som man påstått i vissa analyser, men den tar nog nya former.

Professorerna Linda Woodhead och James R. Lewis var huvudtalare vid den internationella konferensen EASR 2016: Relocating Religion som arrangerades i Helsingfors av ämnet religionsvetenskap vid Helsingfors universitet, Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland och Åbo Akademi.

Läs också: Det är inte boken som konverterar, det är sällskapet (Svenska Yle 4.7.2016)