För Martin Luther var kvinnan underställd mannen, men inte alltid

Luthers uppfattning om könssystemet var kroppslig och situationsbunden. Detta syntes även i hans eget liv. Äktenskapet och faderskapet gjorde Luthers tankar om kön mer praktiska.

Sini Mikkola har i sin doktorsavhandling undersökt det sätt att vara kvinna och man som Martin Luther (1483–1546) konstruerade i sina texter.

− Hans tankar om den könade kroppen och maktförhållandena mellan könen följde mycket långt både tidigare tradition och samtida tankesätt, bedömer Mikkola.

För Luther representerade kvinnan den andra och skulle vara underställd mannen, medan det manliga var normen, och kännetecknades av makt och styrka.

− Enligt Luther skapade en specifik typ av människokropp känslor, beteendemönster och handlingar som var typiska för det könet. Detta ledde i allmänhet Luther till att betona hierarkin mellan könen, konstaterar Mikkola.

Dessa uppfattningar hölls oförändrade i Luthers tänkande under hela 1520-talet.

Äktenskapet och faderskapet gjorde Luthers tankar om kön mer praktiska

Mikkola har analyserat Luthers vardagsliv särskilt genom att studera hans brevväxling och konstaterat att Luther i många situationer var ganska flexibel i sin syn på vad som var tillåtet eller lämpligt för respektive kön.

Han tillät undantag från sina allmänna riktlinjer särskilt då det var fråga om människor som stod honom nära, strategiskt viktiga personer – och i synnerhet honom själv.

Enligt Mikkola är Luther och hans fru Katharina von Bora ett utmärkt exempel på detta. På många vis tillämpades inte hierarkin mellan könen och den manliga dominansen i deras förhållande.

 – Luther var redo att tillåta sin fru ganska mycket spelrum i förhållande till den traditionella kvinnorollen. Min uppfattning är att detta åtminstone berodde på att det gagnade Luther själv, men också på att von Bora inte skulle ha gått med på att vara en ödmjuk och undergiven hustru.

Luther uttryckte en klar åsikt om lämplig och oönskad manlighet och kvinnlighet

Tidsperioden som Mikkola forskat om, 1520-talet, färgas av en dispyt som pågick på många dåtida forum och som gällde vilket slags kristet liv Gud uppskattade mest. Förverkligades Guds avsikter för människolivet bäst i kloster eller i äktenskapet?

Luther ansåg att det var uppenbart att kvinnans kropp och därmed hela hennes liv fick sin betydelse genom rollerna som hustru och mor.

”Kvinnan går över gränserna för sitt kön om hon blir en nunna”, berättar Mikkola att Luther konstaterat i en av sina skrifter.

Enligt Luther tydde också paradisberättelsen (Första Moseboken 2:4–3:24) på att kvinnan var skapad för fortplantning och för att vara en partner för mannen: ”Hennes kroppsdelar, som Gud skapat för detta ändamål, är ett bevis på denna uppgift.”

Det fanns liknande riktlinjer för män: Att bli ett med kvinnan och bli far var livsuppgifter som härstammade från mannens kropp. För män var faderskapet emellertid inte den enda livsuppgiften.

”För det första, hur utsökta är inte kroppens gåvor! Form, styrka, hälsa och sinnenas skärpa kulminerar i mannen, som är det ädlare könet. Det gör det möjligt för honom att utföra många ting i det offentliga och det privata livet samt många framstående och lämpliga gärningar som är främmande för kvinnan.” (Inofficiell översättning)

För Luther var svaghet och känslosamhet en oönskad typ av manlighet som i grunden var i strid med manskroppens egenskaper. Huruvida han fördömde dessa egenskaper berodde emellertid mycket på situationen.

− Luther tycks ha godtagit sina egna mjukare, mer feminina sidor, men inte accepterat dem hos andra män. Till exempel kritiserade han sin kollega Stephan Roths mjuka sätt att vara och beordrade honom att bete sig som en (riktig) karl.

Enligt Mikkola verkar många uppfattningar kring manlighet och kvinnlighet vara historiskt beständiga.

− Min forskning likställer inte Luthers åsikter om hurdana män och kvinnor ska vara eller om deras roller, kroppslighet och maktförhållanden med dagens åsikter. Å andra sidan kan man se en viss kontinuitet: till exempel tanken att mannen representerar förnuftet och kvinnan känslorna är inte en ihållande tankegång bara hos Luther, de som kom före honom och levde samtidigt med honom, utan i viss mån även i 2010-talets Finland. 

***

Teologie magister Sini Mikkola disputerade den 16 december 2017 klockan 12.15 vid Helsingfors teologiska fakultet på avhandlingen ”In Our Body the Scripture Becomes Fulfilled” - Gendered Bodiliness and the Making of the Gender System in Martin Luther’s Anthropology (1520–1530).

Doktorsavhandlingen finns även att läsa som elektronisk publikation i E-thesis-tjänsten.