Vems röst hörs om skötseln av grönområden i Helsingfors?

En forskningsenkät om koldioxidbindning och diversitet i grönområden i Helsingfors har nyligen öppnats. Du kan besvara enkäten till medlet av oktober.

Om kolbindning och biodiversitet är de huvudsakliga målen för planeringen, upprättandet och omvården av grönområden, vilka stadsbor kommer att dra nytta av det och vilka blir förlorare? Då man t.ex. gynnar ängar framom gräsmattor, låter oanvänd mark växa till skog, eller då stadsstrukturen görs tätare på bekostnad av grönområden, vems användning av stadsmiljön främjar man med dessa beslut? Här är några av de frågor som det mångvetenskapliga projektet CO-CARBON söker svar på med enkäten i höst.

Enkäten riktar sig till alla helsingforsare oberoende av ålder eller bostadsområde. Genom att svara på enkäten kan stadsborna hjälpa forskarna ta reda på hur åsikterna om kolbindning i Helsingfors grönområden relaterar till olika sätt att värdera och använda grönområden, och hur dessa åsikter och värderingar möjligen relaterar till stadsbornas olika bakgrundsfaktorer. Svaren kan också hjälpa att beskriva för- och nackdelarna med planeringen och skötseln av grönområden, t.ex. för att främja kolbindning.

Ju tätare Helsingfors blir och ju mera dess befolkning ökar, desto viktigare blir grönområdena för stadsbornas olika behov. Genom planering och anläggande av grönområden kan vi skapa miljöer som är allt bättre på att binda koldioxid. Samtidigt måste vi dock ta i beaktande användarna och deras värdesättningar, önskemål, och förväntningar, konstaterar en av dem som förverkligat enkäten, forskardoktor Jussi Lampinen från Helsingfors universitet.

Ämnet för enkäten är aktuellt, eftersom rapporten från den internationella klimatpanelen IPCC i augusti varnade för allvarliga följder av klimatförändringen. Förutom att vi skär ner på koldioxidutsläppen måste vi också binda större mängder koldioxid vid växtligheten och i jorden. Flera stora städer, som Helsingfors, Tammerfors och Åbo, har räknat med stadsnaturens kolsänkor som en del av att skära ner på koldioxidutsläpp.

Attityderna och rättvishetsfrågor gällande bindandet av koldioxid har tills vidare fått mindre uppmärksamhet. Vi vet inte till exempel om för- och nackdelarna med lösningar som främjar kolbindning fördelas jämnt mellan olika stadsbor. Informationen som nu samlas in skall säkerställa den sociala hållbarheten hos lösningarna om grönområdena.

Enkäten är en del av CO-CARBON-projektet som finansierats av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi. Projektet har som målsättning att mäta och modellera kolbindningsförmågan hos stadsnaturen. Projektet utvecklar nya lösningar för planeringen, förverkligandet och underhållet av kolsmart stadsgrönska både genom vetenskaplig forskning och i växelverkan med stadsborna, företagen, städerna och andra intressenter.

Projektet utförs i samarbete mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Meteorologiska institutionen, Hämeen ammattikorkeakoulu och Köpenhamns universitet.

Enkäten som nämns i pressmeddelandet är öppen till medlet av oktober. Man kan besvara den här.

Mera information om forskningen kan fås av