Solenergi för universitetets behov

Europeiska veckan för hållbar utveckling firas 30.5–5.6. Universitetet har bland annat förbundit sig till att öka bruket av närproducerad energi, minska energikonsumtionen och uppmuntra till arbetsresor med cykel.

Veckan för hållbar utveckling (European Sustainable Development Week eli ESDW) är hela Europas gemensamma initiativ för att främja och synliggöra projekt inom hållbar utveckling. Helsingfors universitet deltar i veckan redan för fjärde året i rad.

– Vår avsikt är att lyfta fram de åtgärder för hållbar utveckling som vi ständigt främjar vid universitetet, berättar kontaktchef Tanja Remes.

Mer närproducerad energi under 2018

Universitetet har exempelvis förbundit sig till att öka bruket av närproducerad energi. År 2017 producerade solpanelerna vid Viks Infocenter och på Centrumcampus samt fliskraftverket vid Lammi biologiska station sammanlagt 1900 megawattimmar energi, vilket motsvarar cirka en procent av universitetsbyggnadernas energikonsumtion. År 2018 utvidgas solkraftverket på Campus Vik till byggnadstaken vid Ladugårdsbågen och Försöksgårdsvägen och därmed kan allt mer solenergi utnyttjas.

Även i samband med renoveringen av den nya Tankehörnan, som togs i bruk i höstas, infördes flera hållbara lösningar.  Det finns 95 solpaneler på Tankehörnans tak, vars maxkapacitet är upp till 25 kWp (kilowatt peak). Dessutom använder Tankehörnan efter renoveringen spillvärmen från transformatorstationen för att värma upp sitt bruksvatten, och byggnaden kyls ned med fjärrkyla.

Med åtgärderna för hållbar utveckling siktar universitetet bland annat på att minska förbrukningen av energi och vatten i sina byggnader med tio procent före 2025.

– Det finns även flera andra åtgärder, exempelvis att uppmuntra till arbetsresor med cykel och att förbättra doktorernas placering i arbetslivet, tillägger Remes.

Helsingfors universitet genomför sina åtgärder för hållbar utveckling via Sitoumus2050-åtaganden. Åtagandena är en finländsk modell vars mål är att stöda planering och genomförande av hållbarhetsarbete.

Helsingfors universitets Sitoumus2050-åtaganden (länkar på finska)

Hälsosamma arbetsresor med låga utsläpp

Universitetet förbinder sig att genomföra ett åtgärdsprogram för hälsosamma och hållbara sätt att förflytta sig. Programmet ska förbättra förutsättningarna för universitetets studenter och personal att cykla till arbetet och uppmuntra att använda kollektivtrafik. Målet är att främja arbetshälsan och minska det ekologiska fotavtrycket av arbetsresorna.

Effektivare bruk av energi och vatten

Universitetet minskar förbrukningen av energi och vatten i sina byggnader med tio procent fram till 2025.

Mer förnybar, närproducerad energi

Universitetet förbinder sig till att i samband med alla renoverings- och nybyggnadsprojekt utreda möjligheterna att producera förnybar energi i byggnaden eller i dess närhet.

Doktorernas kompetens i samhällets bruk

Universitetet förbinder sig att stödja de utexaminerade doktorernas placering i arbetslivet.

Hållbar utveckling inom undervisning

Åtagandet främjar jämlika möjligheter till välmående genom att främja både undervisning i hållbar utveckling på alla utbildningsnivåer och en studentorienterad lärarutbildning.

Stöd för kurs i hållbar utveckling inom undervisning

Lärarutbildningsenheten i kemi (Kemian opettajankoulutusyksikkö) förbinder sig att erbjuda förutsättningar för att ordna en kurs i hållbar utveckling inom undervisning.

 

Ytterligare information: Webbplatsen Sitoumus2050

Webbplatsen för Europeiska veckan för hållbar utveckling

Statsrådets kansli uppmuntrar alla att delta i europeiska veckan för hållbar utveckling