Osynliga aerosolpartiklar påverkar luftkvaliteten och klimatet

Professorn i atmosfärvetenskaper och fysik Katrianne Lehtipalo bedriver forskning om uppkomsten av och egenskaperna hos de allra minsta partiklarna i vår atmosfär. Kunskapen hjälper att bättre förstå partiklarnas inverkan på luftkvaliteten och deras roll i jordens klimatsystem.

Vad forskar du i?

Min grupp undersöker aerosolpartiklarnas, det vill säga småpartiklarnas, fysikaliska egenskaper, såsom deras koncentration, storlek, laddningsfördelning och optiska egenskaper i olika miljöer. Med hjälp av fältmätningar och laboratorietester vill vi ta reda på hur aerosolpartiklar uppkommer och omvandlas i luften till följd av olika kemiska och fysikaliska processer. 

Föreställ dig diametern av ett hårstrå, och dela det sedan i 50 000 delar. Så små är de allra minsta, nyss uppkomna, aerosolpartiklarna. Vi undersöker och testar olika mätmetoders lämplighet särskilt för undersökning av dessa allra minsta aerosolpartiklar. Vi strävar efter att förbättra mätningarnas tillförlitlighet och jämförbarhet. 

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Aerosolpartiklarna påverkar både luftkvaliteten och klimatet på jorden. Min forskning bidrar till en förståelse av partiklarnas egenskaper i olika miljöer och därmed deras potentiella källor och effekter. 

Med hjälp av jämförbara mätmetoder är det möjligt att jämföra observationer i olika miljöer och sammanfoga dem till en större helhet.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Med hjälp av nya mätmetoder lär vi oss hela tiden mer om partiklars uppkomstmekanismer och de gaser som påverkar dem. De allra minsta partiklarna finns nästan överallt, såväl i inomhusluften som i utomhusluften. Detta innebär att det sker kemiska reaktioner i luften som utlöser en kedjereaktion, som i sin tur leder till uppkomsten av partiklar. 

Det finns ännu inte tillräckligt med information om hälsoeffekterna av ultrasmå partiklar som är mindre än 100 nanometer. Därför är det viktigt att undersöka deras källor, egenskaper och förekomst i andningsluften.