Klimatförändringen påverkar fågelbestånden i skyddsområden

En ny undersökning som genomförts i Finland visar att förändringarna i fågelbestånden är lika snabba i naturskyddsområdena som utanför dem.

Förändringar i fågelbeståndet kan granskas som förändringar i mängdförhållandena mellan arterna. Fågelbeståndet blir ”varmare” om arter som föredrar sydliga varmare områden blir fler i förhållande till arter som föredrar nordliga kalla områden.

Ett exempel är den nordliga lavskrikans utbredning, som är betydligt ”kallare” än systerarten nötskrikans som också påträffas i betydligt mildare områden i Syd- och Mellaneuropa. När nötskrikan ökar i förhållande till lavskrikan blir beståndet varmare.  

Nordliga arter som ripa och lavskrika är vanligtvis bundna till en viss biotop som skog, kärr eller fjällmark. Många sydliga arter är generalister, dvs. de klarar sig i många olika miljöer.

– Fågelbestånden i skyddsområdena förändras enligt prognoserna för klimatförändringen. Trots det kan skyddsområdena minska klimatförändringens skadeverkningar, berättar forskaren Andrea Santangeli från Naturhistoriska centralmuseet Luomus som är en fristående institution vid Helsingfors universitet.

I Finland är fågelbestånden i naturskyddsområdena vanligen ”svalare” än fågelbestånden i de omgivande områdena.

– Det beror på att naturskyddsområdenas miljöer, bl.a. gamla skogar och kärrmarker, är viktiga för de nordliga arterna. Markanvändningen utanför skyddsområdena gynnar i högre grad generalister från varmare områden, berättar akademiforskaren Aleksi Lehikoinen från Luomus.

Enligt forskarna kan naturskyddsområdena också verka som buffertar mot verkningarna av klimatförändringen. Desto mer täckande nätverket av skyddsområden är, desto bättre kan det dämpa verkningarna av klimatförändringen.

Resultaten baserar sig på fågelräkningar som genomförts sedan 1970-talet både i och utanför skyddsområdena. Forskningen är Luomus och Skogsstyrelsens samarbetsprojekt och resultaten har publicerats på den ansedda serien Global Change Biologys webbplats.

Ytterligare information

Aleksi Lehikoinen, 045-1375732, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi