Klimatförändringen gör att laxfiskarna i Lapplands sjöar förlorar mot abborr- och karpfiskarna

Stigande temperatur och övergödning gradvis förändrar de inre strukturerna i fisksamhällena i Lapplands sjöar, de förändras gradvis från en majoritet av laxfiskar till en majoritet av abborrfiskar och sedan karpfiskar. Samtidigt växer antalet fiskar kraftigt och deras genomsnittliga storlek minskar.

Forskaren Kimmo Kahilainen har med sin forskningsgrupp utforskat fisksamhällenas inre strukturer i ett tjugotal sjöar från Kilpisjärvi ända till Polcirkelområdet. Avståndet mellan forskningsområdets södra och norra delar är ungefär 300 kilometer, och klimatförhållandena varierar tydligt.

– Medeltemperaturen i de södra delarna är tre grader högre än vid Kilpisjärvi, och i söder regnar det nästan en tredjedel mer än i norr. Dessa värden motsvarar klimatmodellernas prognoser för hur det kommer att se ut i norra Finland i slutet av detta århundrande. Enligt prognoserna kommer tillståndet i sjöarna som ligger mer norrut att förändras och börja likna det nuvarande tillståndet i sjöarna i områdets södra delar, konstaterar Kimmo Kahilainen som arbetar vid Helsingfors universitet.

I de södra delarna av forskningsområdet har den höjda medeltemperaturen och eutrofin som ökat på grund av intensivt skogsbruk helt förändrat fisksamhällenas uppbyggnad.

– I de nordligaste sjöarna är den vanligaste fisken sik och vattnet är klart, och nedanför Finska armen blir vattnet i sjöarna mörkare och domineras av gärs och abborre. I de sydligare sjöarna där vattnet är grumligare på grund av alger ersatte mört och löja abborrfiskarna, berättar Kahilainen.

Enligt undersökningen sprider sig gärs, abborre och mört norrut, och deras proportionella andel av fiskbeståndet växer. Röding, sik, öring, harr och lake som trivs i kallt och klart vatten fattades helt i en del av de sydligaste sjöarna i forskningsområdet, och deras antal kommer sannolikt att minska också i de sjöar som ligger mer norrut.

Då fiskarternas sammansättning förändrades minskade fiskarnas medellängd till hälften och den genomsnittliga vikten till en tiondel av den tidigare varit. Trots detta växte sjöarnas proportionella fiskbiomassa.

– Till exempel då fiskbeståndet flyttade från klara, sikdominerade sjöar till mörtdominerade sjöar som gjorts grumliga av alger blev fiskarnas totala biomassa upp till 50 gånger större. Trots att fiskarnas totala vikt ökade betydligt har den graduella förändringen från större laxfiskar till mindre populära arter som gärs, mört och löja lett till att hushållsfisket har minskat i de sydligare sjöarna.