Julgåva till Östersjö-forskningen

Övergödningens och klimatförändringens effekter på den grunda Östersjökusten utforskas med hjälp av DROPP.

Östersjöforskningen vid Helsingfors universitet fick en tidig julgåva då det samhällsnyttiga företaget DROPP 18.12.2015 donerade 15 000 euro till Tvärminne zoologiska station. Med hjälp av donationen startar Tvärminne forskningsprojektet MONICOAST. Inom det nya projektet kommer man att undersöka viktiga kustnära habitat, som tidigare studerats endast sporadiskt, samt följa med hur dessa påverkas av övergödning och klimatförändring.

Mätutrustning bland blåstång och sjögräs

Med donationen från DROPP kommer forskarna på Tvärminne att skaffa mätinstrument som under vårvintern 2016 installeras i några representativa kusthabitat så som blåstångsbälten, blåmusselbankar och sjögräsängar. Mätarna samlar och skickar kontinuerligt data till forskarna och därtill kommer dykare regelbundet att ta prover och fotografier från samma lokaler. På så sätt får forskarna en bättre bild av hur förändringar i havsmiljön, t.ex. variationer i vattnets temperatur, salthalt, syrehalt och pH, påverkar dessa ekosystem.

Det här kommer att utgöra väldigt värdefull information, eftersom man tidigare inte har följt med effekterna av långtidsförändringar så som övergödning och klimatförändring i dessa grunda, känsliga havsområden. Miljöövervakningen har traditionellt fokuserat på den öppna Östersjön. Forskningen i det nya projektet kommer att fokusera på kustzonens viktiga roll som livsmiljö för växter och djur, som filter för näringsämnen från land samt som upprätthållare av havets biodiversitet.

‒ Vi är entusiastiska över projektet och det öppnar många nya möjligheter, säger Alf Norkko, professor i Östersjöforskning. Vi får ny information om långtidsförändringar i kustmiljön, som vi kan utnyttja även i andra forskningsprojekt.

Delad undervattensvärld

MONICOAST-projektet är starkt kopplat till internationell forskning i Östersjöområdet. Under 2016 kommer nya samarbetsprojekt med forskare från både Danmark och Sverige att köra igång på Tvärminne och dessa projekt har direkt nytta av den information som MONICOAST kommer att producera.

Alla intresserade kommer att kunna ta del av projektets unika undervattensvärld. Mätdata och undervattensfotografier kommer att finnas tillgängliga på universitetets webbsidor med förhoppning om att fler ska upptäcka hur Östersjön mår och inse hur viktigt det är att skydda havet.

‒ Tack vare donationen från DROPP kommer projektet igång på ett mycket fint sätt. Redan nu ser det ut som om projektet har förutsättningar att expandera betydligt. Förutom DROPP har även andra aktörer, till exempel Nottbecks stiftelse, visat intresse för att stöda forskningsprojektet, berättar Alf Norkko.

‒ Förhoppningen är att vi under år 2016 kan skaffa tilläggsfinansiering för projektet, vilket skulle möjliggöra att forskningen kan omfatta ännu flera

 typer av habitat, säger DROPPs grundare Amanda Sundell.

‒ I och med universitetens sparkrav är det ytterst värdefullt och glädjande att näringslivet visar intresse och engagemang för Östersjöforskningen, säger Norkko. På så sätt blir både allmänheten och beslutsfattarna allt mera intresserade av ämnet, vilket inger hopp om en bättre Östersjö i framtiden.

DROPP är ett samhällsnyttigt företag som stöder skyddet av Östersjön. Som en del av sitt löfte till Baltic Sea Action Group stöder DROPP Östersjöforskningen vid Helsingfors universitet.

För mera information, kontakta:

Alf Norkko, professor i Östersjöforskning

alf.norkko@helsinki.fi, +358 50 5686766

Amanda Sundell, grundare, DROPP

amanda.sundell@dropp.fi, +358 40 7407446

Riikka Mäntyniemi, koordinator, Helsingfors universitet

Riikka.mantyniemi@helsinki.fi, +358 50 3175408