Helsingforsdagen inleddes med lantgårdsbesök

Några morgonpigga började fira Helsingforsdagen i den lantliga miljön i Vik. På undervisnings- och forskningsgården visades hur man tillämpar Östersjövänliga odlingsmetoder. Den morgontrötta kan fördjupa sig i marinarkeologi senare på eftermiddagen.

– En lantgård mitt i staden väcker intresse. Vi vill berätta för stadsborna om gården i Vik och de mjölkproduktions- och växtodlingsmetoder som vi använder, berättar gårdens chef Miika Kahelin.

Fredagen den 12 juni ordnades Morgonmjölkning – rundvandring på undervisnings- och försöksgården, som är en del av universitetets satsning inom ramen för projektet Östersjöutmaningen. På undervisnings- och forskningsgården i Vik nära Helsingfors centrum växer korn och havre, tio hektar bondbönor samt råg, vete och spelt på försöksrutor. Vall odlas för ensilage och till kornas bete.

– Med tanke på Östersjön är vallen en viktig del av växtföljden.

Vallen är bevuxen året om, vilket minskar mängden näringsämnen som rinner ut i vattendragen.  Vallodlingen motverkar också markens utarmning. Andra odlingsväxter kan utnyttja näringsämnena effektivt så att de inte urlakas i Östersjön.

Baljväxter för vommen

Undervisnings- och forskningsgårdens kor äter foder från gårdens egna åkrar i så stor utsträckning som möjligt. Forskning pågår om bondbönor som inhemsk proteinkälla i foder för idisslare. Målet är att boskapen använder fodret så effektivt som möjligt som näring och på så sätt också för mjölkproduktionen.

– Det kan inte hjälpas att korna rapar metan. Men med den bästa möjliga utfodringen behövs det färre rapande djur för att producera en viss mängd mjölk, säger Kahelin.

– Baljväxter binder också kväve mycket effektivt, vilket gör att man inte behöver kvävegödsla åkrarna.

Betet bidrar till mångfalden av arter

Fosfor, ett annat viktigt näringsämne för odlingsväxter, är inte bara skadligt för Östersjön utan håller också på att ta slut i världen. På åkrarna i Vik kör man ut boskapsgödsel som innehåller naturlig fosfor, vilket minskar behovet av mineralfosfor.

Åkrarna gödslas också när boskapen går på bete.

– Betesgång ökar djurens välfärd. För korna är det rena terapin att chilla på ängen med sina kompisar, berättar Kahelin.

– Samtidigt stöder vi biodiversiteten.  I komockorna lever alla möjliga skalbaggar och andra insekter.

Gården i Vik är till glädje för nejdens både människor och djur. Ett åkerskifte har lämnats som viltvårdsåker där det växer bl.a. havre, foderraps, rovor, lin och klöver för rådjur, fältharar och fåglar att tugga på.

– Om bara de vitkindade gässen som har plågat odlingarna skulle förstå att söka sig till viltvårdsåkern för att äta.

Marinarkeologi för morgontrötta

För dem som på Helsingforsdagen ännu sov djupt klockan sex på morgonen och missade morgonmjölkningen ordnar universitetet ett eftermiddagsprogram som inspirerats av Östersjöutmaningen.

På kvällskanten fr.o.m. kl. 16 ordnas en diskussion om Östersjöns historia på Tankehörnan på Alexandersgatan. Vad döljer sig i Östersjön? Vad finns det under ytan? Vi bekantar oss med ”skattkartan” vid Helsingfors kust. I diskussionen deltar arkeolog Mika Lavento, marinarkeolog Minna Leino, marinbiolog Riikka Puntila och miljöhistoriker Paula Schönach.

Hjärtligt välkommen!