Helsingfors universitet och Metsä Group skapar lösningar för hållbar användning av förnybara naturresurser

Helsingfors universitet och Metsä Group har knutit ett partnerskapsavtal för att fördjupa forsknings- och utbildningssamarbetet och lösa globala hållbarhetsutmaningar.

Det tvärvetenskapliga partnerskapsavtalet gäller i fem års tid.

– Tillsammans med Metsä Group vill vi skapa ny kunskap, stärka kompetensen och utbilda framtidens experter som främjar våra möjligheter att lösa hållbarhetsutmaningar, säger Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom för att beskriva partnerskapet.

Avtalet ingår i universitetets nya strategi enligt vilken universitetet ska vara en pionjär inom ansvarsfullhet och hållbarhet samt främja företagssamarbete och innovativ verksamhet.

– Långsiktiga företagspartnerskap är ett bra redskap för att uppnå detta, fortsätter rektor Lindblom.

Med avtalet försöker man säkra arbetstillfällen och karriärutvecklingsmöjligheter för framtidens experter samt utveckla deras kompetens. En målsättning är också att finna lösningar på utmaningar inom ramen för teknologi och hållbar utveckling. Avtalet främjar hållbart skogsbruk genom att producera nya vetenskapliga rön som även tillämpas i praktiken.

Partnerskapet har som målsättning att tillsammans blicka mot framtiden genom samarbete med långsiktiga målsättningar, i stället för lösryckta projekt.

– Tillsammans vill vi utveckla lösningar för hållbar användning av förnybara naturresurser. I andan för kontinuerligt lärande stärker vi vår kompetens och förmåga samt engagerar studenterna i vårt samarbete i högre grad än tidigare, säger Metsä Groups koncernchef Ilkka Hämälä.

Forskning, utbildning, kontinuerligt lärande – tillsammans

Avtalet bygger på forskningssamarbete, undervisnings- och utbildningssamarbete samt kontinuerligt lärande. Forskningens teman är i första hand metoder och teknologi inom hållbart skogsbruk, förvaltning av skogsresurser, drivning, fiberbaserade material (såsom livsmedelsförpackningar), jonvätskor och kemi inom den cirkulära ekonomin.

– Detta samarbetsavtal är en naturlig fortsättning på det starka forskningssamarbetet inom utnyttjandet av modern kemi i förädling av biomassa. Användning av joniska lösningsmedel för att lösa upp cellulosa och vidareförädla den till exempelvis textilfibrer är bra exempel på detta, säger professorn i organisk kemi Ilkka Kilpeläinen vid Avdelningen för kemi vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Samarbetet fokuserar på studenter. Målsättningen är att ge studenterna som omfattas av samarbetet en tydlig stig från kandidatstudierna vidare ut i arbetslivet. Karriärstigen omfattar projektarbeten, praktikplatser, sommarjobb samt pro gradu-avhandlingar under studietiden och en möjlig anställning vid Metsä Group. Med samarbetet vill man också sänka tröskeln för att anställa i synnerhet internationella studenter. Studenterna får bekanta sig med Metsä Group under företagsbesök och genom gästföreläsare som besöker kurserna.

– Minskat matsvinn, nya förpackningsmaterial och utveckling av ansvarsfulla livsmedelsförpackningar är mångfacetterade utmaningar som kräver långsiktigt samarbete för att hitta en lösning. Det är mycket givande för både forskare och studenter att få delta i utvecklandet av lösningar som en vacker dag kan ingå i den egna vardagen, konstaterar Hanna Koivula, universitetslektor vid Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

För Metsä Group innebär samarbetet nya möjligheter för fortbildning av personalen och utbildning på arbetsplatsen.

Tilläggsuppgifter

  • Kirsti Lehmusto, partnerchef, Helsingfors universitet, kirsti.lehmusto@helsinki.fi, tfn 029 412 3225
  • Anne Toppinen, di­rek­tör för HELSUS, In­sti­tu­tet för håll­bar­hets­ve­ten­skap vid Helsing­fors universitet anne.toppinen@helsinki.fi, tfn 029 415 7966
  • Pertti Hietaniemi, personaldirektör, Metsä Group, tfn 010 463 3772