Helsingfors universitet deltar i att lösa globala hållbarhetsproblem genom att bilda Institutet för hållbarhetsvetenskap

Klimatförändring, fattigdom, urbanisering och naturens avtagande mångfald är dagens akuta hållbarhetsproblem som kräver lösningsfokuserad och tvärvetenskaplig forskning för att tacklas. Institutet för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) svarar på utmaningen genom att anställa 10 nya professorer och sammanföra närmare 200 forskare från sex olika fakulteter.

Hållbarhetsvetenskap är ett nytt vetenskapsområde vid Helsingfors universitet. Området strävar efter att lösa globala hållbarhetsproblem såsom de komplicerade frågorna kring klimatförändring, fattigdom eller avtagande mångfald i naturen. Förhållningssättet är tvärvetenskapligt och lösningsfokuserat – sakkunniga från så väl universitetet som statliga forskningsinstitut och privata företag deltar. Institutets chef Jari Niemelä betonar hur nödvändigt det nya förhållningssättet är.

– De globala utmaningarna i vårt samhälle är allt mer komplicerade. Vi behöver tätare och djupare samarbete mellan olika områden för att lösa problemen.

Institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet fokuserar särskilt på forskning om städer och de globala sydliga och arktiska områdena, samt hållbar konsumtion och produktion och hållbarhetsvetenskapens teorier och metoder.

Tio nya professorer

Helsingfors universitet vill profilera sig som en aktiv lösare av hållbarhetsproblem. Hållbar utveckling har valts som en av de viktigaste globala utmaningarna för universitetets strategiperiod 2017–2020, och universitetet tänker svara på utmaningen med sin verksamhet.. I och med det nya institutet skapas tio nya professurer för de olika forskningsområdena inom hållbarhetsvetenskap, till exempel forskning om hållbara mat- och stadssystem.

Dessutom sammanför institutets osedvanligt tvärvetenskapliga forskning cirka 50 professorer och närmare 150 forskare från sex olika fakulteter vid Helsingfors universitet samt samarbetspartner från olika sektorer i samhället.  

Även president Tarja Halonen, ny ordförande för Helsingfors universitets styrelse, gläder sig över det tvärvetenskapliga förhållningssättet institutet möjliggör och betonar vikten av hållbarhetsvetenskaplig forskning inom det politiska beslutsfattandet. 

– Klimatförändringen är ett gott exempel på att beslutsfattandet borde basera sig på forskning, inte på egna uppfattningar om sanningen. 

Hållbarhetsvetenskapen strävar efter förändring

Inom den moderna hållbarhetsforskningen är målet inte enbart att främja hållbar utveckling, utan att få till stånd en systemisk förändring som gäller de olika delområdena och funktionerna i samhället.

Institutet för hållbarhetsvetenskap strävar efter att främja hållbarhetsförändring med hjälp av högklassig forskning och undervisning, samt att öka interaktionen med olika aktörer i samhället. 

Mer information: