Forskning: Partiklar som uppstår i nordiska barrskogar påverkar molnen i troposfären

Inom ett internationellt forskningsprojekt som leds av Helsingfors universitet observerades växelverkan mellan partiklar som uppstår i barrskogar och molnen i de nedersta lagren av atmosfären. Forskningsresultaten har publicerats i den uppskattade tidskriften Nature Geoscience.

Enligt forskningen som utrett partikelutsläppen från nordiska skogar kan barrskogar dämpa klimatförändringen, och regionalt t.o.m. påverka hela kontinentens klimat. På basen av forskning som gjorts tidigare vet vi att barrskogar frigör gasformiga föreningar som bildar partiklar. Då dessa aerosolpartiklar blandas med de övre delarna av troposfären kan de påverka molnens egenskaper (och bl.a. reflektera mera ljus). På det viset kan de påverka hela klimatsystemet och kyla ner klimatet.

Ett nytt internationellt forskningsprojekt som leds av Helsingfors universitet, och där Meteorologiska institutet och Östra Finlands universitet också deltar, redde ut hur förändringar sker i molnens egenskaper, molntäcket och vattenmängden i molnen om t.ex. halten av partiklar som frigörs från barrskogar ändras med tid och plats.

På basen av observationerna kunde man uppskatta hur utsläppen av gasföreningar från nordiska barrskogar med tiden påverkar partiklar, molnens fysikaliska egenskaper, växelverkan mellan partiklar och moln, samt nederbördens egenskaper. Forskningsobservationerna avgränsades till endast luftmassor från Ishavet, eftersom den rena havsluften har förändrats till kontinental luft då den når mätningsstationen.

Man observerade en markant stegring av partikelmängder 1-3 dygn efter att den rena havsluften hade kommit fram och spridits över barrskogsbältet. Det noterades att stegringen i partikelmängder sammanföll med mängden nya partiklar från barrskogarna. Man observerade att dessa partiklar förändrar reflektivitetsegenskaperna hos troposfärens moln i samverkan med vattnet som avdunstar från jordmånen och växterna.  

Resultaten visar att utsläppen av de gasformiga föreningarna samt växelverkan mellan aerosolpartiklar och moln är processer som beror på varandra. Dessa processer försiggår under flera dagar i luftmassor som driver över barrskogsbältet, och är mycket känsliga för förändringar.

Resultaten antyder också att redan små förändringar i utsläppen av skogarnas gasformiga föreningar och halten av aerosolpartiklar – vare sig de beror på klimatförändring eller människans verksamhet – markant kan förändra molnens reflektivitetsförmåga.  

Mera information

Professor Tuukka Petäjä, Helsingfors universitet, Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) förnamn.tillnamn@helsinki.fi

Petäjä T., Tabakova K., Manninen A., Ezhova E., O’Connor E., Moisseev D., Sinclair V. A., Backman J., Levula J., Luoma K., Virkkula A., Paramonov M., Räty M., Äijälä M., Heikkinen L., Ehn M., Sipilä M., Yli-Juuti T., Virtanen A., Ritsche M., Hickmon N., Pulik G., Rosenfeld D., Worsnop D. R., Bäck J., and Kulmala M. Influence of biogenic emissions from boreal forests on aerosol–cloud interactions (2021) Nature Geoscience.