Uppehållstillståndsbyråkratin gör studerandemigranter till utsatt arbetskraft i Finland

Migrationspolitiken och uppehållstillståndsbyråkratin försvårar studerandemigranternas möjligheter att göra karriär i Finland. Däremot fungerar många utomeuropeiska studerande som flexibel och prekär arbetskraft inom servicebranschen i Finland, visar en färsk doktorsavhandling vid Helsingfors universitet.

Doktorand Olivia Maurys doktorsavhandling undersöker studerandemigranter från länder utanför EU med ett specifikt fokus på uppehållstillståndsbyråkratin.

– I och med att diskussionen kring studerandemigration oftast rört utbildning och studerandenas framtid i Finland som högutbildade experter menar jag att flera andra aspekter blivit förbisedda, säger Maury.

Avhandlingen granskar de tillfälliga uppehållstillstånden för studerande och de medföljande ekonomiska kraven. Kraven leder i de flesta fall till att utomeuropeiska studerande accepterar prekärt lågavlönat arbete i sektorer som inte relaterar till studierna. Prekariteten, alltså osäkerheten, bottnar både i arbete under osäkra anställningsförhållanden och i uppehållstillståndet som gör vistelsen och framtiden i Finland osäker.

Många utomeuropeiska studerandemigranter jobbar vid sidan av studierna för att försäkra sig om tillräckliga inkomster för att möjliggöra en fortsättning av uppehållstillståndet. Detta kräver förutom framgång i studierna också en inkomst eller besparingar om 6720 euro per år och en privat sjukförsäkring.

Tillfälligheten avbryter det levda livet

Den tillfälliga uppehållsstatusen och skillnader som grundar sig bland annat på nationalitet, rasifiering, kön och ålder påverkar uppkomsten av prekär arbetskraft. Avhandlingen visar att studerandemigranterna upplever att livet de lever avbryts gång på gång på grund av uppehållstillståndets tillfälliga karaktär. Det skapar goda förutsättningar för differentiering av arbetskraft och därmed för uppkomsten av lågavlönat arbete i Finland.

– I avhandlingen visar jag även hur uppehållstillståndets tillfällighet tillskriver migranternas liv en projektliknande karaktär där de är tvungna att planera sina liv ett år i taget.

Utöver uppehållstillståndets restriktiva inverkan på migranternas liv för avhandlingen fram studerandenas aktiva insats i att forma sina liv enligt sina önskemål samt att få ett lämpligt uppehållstillstånd efter studierna för att fortsättningsvis leva i Finland.

Avhandlingen för fram studerandemigranternas erfarenheter för att påvisa hur migrationspolitiken och uppehållstillstånden har en direkt inverkan på de utomeuropeiska migranternas vardag.  Forskningen är således relevant för tjänstemän, organisationer och aktiva inom områdena för migration, arbete och utbildning samt högskolor med internationella program.

Mer information om disputationen:

PM Olivia Maury disputerar den 20.8.2021 kl. 12 vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet med avhandlingen ”Punctuated Lives: Student-Migrant-Workers’ Encounters with the Temporal Border Regime”. Disputationen kan följas genom videolänk.

Avhandlingen finns tillgänglig elektroniskt i Helda.

Disputandens kontaktuppgifter:

Olivia Maury
Tfn 0294123981 
olivia.maury@helsinki.fi