En tredjedel av personerna som syns, hörs och omtalas i nyheterna i Finland är kvinnor

Den 29 september 2020 genomfördes en kartläggning av hur många kvinnor och män som syns i nyhetsmedier i 116 länder. Kvinnors andel bland personer i nyheter i Finland är 33 procent.

Global Media Monitoring Project (GMMP) kartlägger med fem års mellanrum andelen kvinnor och män i dagstidningar, radio, tv, nyhetswebbsidor och nyhetsmediers Twitter-konton. Den första monitoreringen gjordes 1995 och omfattade 71 länder. Monitoreringen 2020 var den sjätte i ordningen och Finland har deltagit i samtliga GMMP-kartläggningar.

År 2020 monitorerades totalt 366 nyhetsinslag i Finland (112 tidningsartiklar, 28 radioinslag, 35 tv-inslag, 95 webbartiklar och 96 tweetar). Som föremål för kartläggningen valdes 8 dagstidningar, 5 radiosändningar, 3 tv-sändningar, 7 nyhetswebbsidor och 5 Twitterkonton.

Totalt 740 personer uttalade sig eller omtalades i nyhetsinslagen. Av dessa kodades 693 som antingen kvinnor eller män. 47 personer nämndes inte vid namn. Av de personer som kodades som kvinnor eller män var 67 procent män och 33 procent kvinnor. I den senaste kartläggningen, år 2015, var 27,3 procent av alla som uttalade sig eller omtalades kvinnor. Tidigare år har kvinnors andel legat under eller kring 30 procent.

– Andelen kvinnor var 20 procent år 1995, och är nu tjugofem år senare 33 procent, säger universitetslektor Jonita Siivonen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet som leder kartläggningen i Finland.

Trots att andelen kvinnor vuxit sedan kartläggningarna började år 1995, syns speciellt äldre kvinnor mycket lite i nyheterna.

– Andelen kvinnor och män är ganska jämn i åldersgrupperna 19–49, men bland personer över 50 år utgör kvinnorna bara 15 procent. Av de ministrar som omtalades eller citerades i materialet var ändå 68 procent kvinnor, säger Siivonen.

Män i klar majoritet i expertroller

Flest personer förekom i nyhetsinslag med ämnena politik, samhälle samt vetenskap och hälsa. Kvinnors andel var störst i nyheter om ekonomi; kändisskap, konst, och idrott; samt politik. Andelen kvinnor var lägst i nyheter med ämnet brott och våld; 20 procent.

Bland personer som uttalat sig i egenskap av expert var män i klar majoritet med 75 procent. Också som huvudpersoner och representanter var män i majoritet. Kvinnor förekom oftare än män som representanter för allmänhetens åsikter.

Coronapandemin dominerade inte nyheterna

År 2020 syntes och hördes coronapandemin i GMMP-kartläggningens nyhetsmaterial, men pandemin dominerade inte nyhetsdagen. 31 procent av alla monitorerade nyhetsinslag handlade om covid-19-pandemin.

Under monitoreringsdagen fokuserade de covid-19-relaterade nyheterna bland annat på epidemiläget i Finland och globalt, att presidentens självständighetsmottagning ställdes i på grund av pandemin och regeringens planerade coronarestriktioner för restauranger. Vidare handlade många nyhetsinslag om en ny Estonia-dokumentär och den första tv-sända debatten mellan de amerikanska presidentvalskandidaterna Donald Trump och Joe Biden.

Kvinnor och män jämnt representerade bland reportrar

I mätningen låg andelen kvinnliga och manliga reportrar på 50 procent vardera. Resultatet kan jämföras med Journalistförbundet, vars medlemmar år 2019 till 58 procent utgjordes av kvinnor. Kvinnliga reportrar utgjorde majoritet i dagstidningar och webbnyhetssidor. Manliga reportrar var i majoritet i radio och tv. De tydligaste skillnaderna i vad manliga och kvinnliga reportrar rapporterar om hittades i utrikesnyheterna. Män rapporterade 71 procent av utrikesnyheterna i samplet. Globalt var andelen kvinnor som reportrar i press, radio och tv 40 procent.

I Grönland syns flest kvinnor i medier i Norden

Finland och Island har som enda nordiska länder varit med från allra första början år 1995. Sedan 2010 har alla nordiska länder deltagit, år 2020 deltog också Grönland, som hade den högsta andelen kvinnor i Norden – 41 procent.

Andelen kvinnor i materialet från Sverige var 38 procent, från Danmark 35 procent och från Island 34 procent.  Norge och Finland har lägst andel kvinnor som syns i medier – 33 procent.

– Värdet i GMMP ligger främst i den stora mängden data från många länder och i att GMMP ger global information också om annat än genus i nyheter, nu till exempel om rapporteringen kring covid-19, säger Jonita Siivonen.

Globalt kodades nyhetssubjekt och nyhetsämnen i sammanlagt 30 172 artiklar, inslag och tweetar. I press, radio och tv var andelen kvinnor 25 procent globalt, i webbnyheter och mediebolagens tweetar var den 27 procent.

GMMP 2020 Finlands resultat publicerades 17.8.2021 på GMMP Finlands webbplats. Bekanta dig med rapporten.

Den globala rapporten 2020, regionala rapporter och övriga länders rapporter finns på webbplatsen whomakesthenews.org

 

The Global Media Monitoring Project, GMMP är den mest omfattande och längsta longitudinella studie om binärt kön i medier globalt sett. Det är också världens största initiativ som fokuserar på att ändra representationen av kvinnor i medier. GMMP strävar efter att främja jämställdhet mellan könen i och genom medierna genom att visa på skillnader i hur kvinnor framställs och representeras i jämförelse med män.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har varit involverad i projektet sedan det startade år 1995 och har lett projektet i Finland sedan 2000. Social- och hälsovårdsministeriet har finansierat projektet de senaste åren.

Tilläggsuppgifter:

Universitetslektor Jonita Siivonen
Tfn 050 415 4547
jonita.siivonen@helsinki.fi