Med sitt forskningsarbete skapar Helsingfors universitet och Vetcare innovationer för djurens bästa

Vetcare och Helsingfors universitet har i april 2024 undertecknat ett partnerskapsavtal. Avtalet fördjupar det forskningssamarbete som redan har pågått i över 30 år.

Partnerskapet mellan Helsingfors universitet och Vetcare inleddes samma år som företaget grundades, år 1992. Vetcare grundades för att tillgodose veterinärernas och djurens behov genom att importera läkemedel som det fanns efterfrågan på, men ingen distributör för.

–  Under årens lopp upptäckte vi att vi också kunde utveckla våra egna läkemedel och produkter, berättar Olli Kuussaari som är verkställande direktör för Vetcare. 

Det banbrytande forskningsarbetet som vi utfört i samarbete med Helsingfors universitet spelar en avgörande roll för den här utvecklingen. 

Vesa Myllys, som är chef för forskning och produktutveckling vid Vetcare, berättar att samarbetet under årens lopp omfattat både finansiering av forskningsprojekt, beställningar av vetenskaplig forskning och finansiering av residensprogram och biträdande professurer.

– Sedan 2000-talet har det inte gått ett enda år, utan att universitetet och Vetcare har haft pågående projekt, säger Olli Peltoniemi, dekanus för Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet.

Det täta samarbete som har pågått i mer än 30 år har burit frukt.

– Kronjuvelen i resultatet av vårt forskningssamarbete är en injektion av medetomidin och vatinoxanhydroklorid som fått namnet Zenalpha. Läkemedlet är avsett att användas som sederande och smärtstillande medel för hundar vid kliniska undersökningar och i samband med icke-invasiva, smärtfria eller lindrigt smärtsamma ingrepp som varar i upp till 30 minuter. Vatinoxanet i det lugnande medlet lindrar medetomidinets negativa effekter på hjärtat och främjar insulinutsöndringen, vilket förebygger medetomidinets hyperglykemiska effekter, säger Kuussaari. 

Användningen av Vatinoxan är en innovation som har sitt ursprung i grundforskning. Samarbetet kring Zenalpha har gett upphov till över hundra vetenskapliga artiklar och ett tiotal doktorsavhandlingar. 

Samarbetsprojekt, som gett upphov till betydande innovationer av den här typen är fortfarande sällsynta.

– Med långsiktigt arbete och partnerskap strävar vi naturligtvis efter att framgångssagor av det här slaget ska bli vanligare, säger Peltoniemi.

 

Partnerskapsavtal med universitetet öppnar nya dörrar 

Ett fungerande partnerskap bygger på samförstånd där organisationerna förstår varandras utgångspunkter. Kärnan i partnerskapet utgörs av en öppen och ärlig diskussion. 

– Det långvariga samarbetet mellan universitetet och Vetcare har bidragit till att bygga upp en gemensam förståelse, säger Peltoniemi. 

Universitetets internationella nätverk gynnar även Vetcare, och det allt tätare samarbetet öppnar nya möjligheter att utveckla och marknadsföra innovationer. Gemensamma intressen hittar parterna bland annat i One Health-nätverkets teman.

– Partnerskapsavtalet som nu har undertecknats innebär för Vetcares del ett mer aktivt och systematiskt samarbete och att vi förbinder oss till de gemensamma målen. Att vidareutveckla vetenskaplig forskning är naturligtvis ett viktigt mål: vi vill förena den akademiska världen och affärsverksamheten så att de stöder varandra på bästa möjliga sätt, säger Kuussaari. 

Samarbetet utgör en viktig del av Vetcares företagsverksamhet. 

– Inom ramen för det kommande partnerskapsavtalet kommer 80–90 procent av vår forskning att bygga på det här programmet. Vetenskapens och över huvud taget den akademiska världens roll är avgörande vid utveckling av läkemedel. Samtidigt är det självklart för oss att akademisk frihet och autonomi står i centrum för forskningsarbetet, säger Myllys. 

 

Mångvetenskaplighet är ett trumfkort

Av Helsingfors universitets fakulteter ligger Veterinärmedicinska fakulteten i spetsen när det gäller mångvetenskaplighet. Det bedrivs tätt samarbete med bland annat Farmaceutiska fakulteten och Medicinska fakulteten.  

– Mer än hälften av våra forskares publikationer publiceras i samarbete med andra fakulteter. Även en tredjedel av våra professurer delar vi med andra enheter, berättar Peltoniemi. 

I mångvetenskapliga studier och projekt bidrar experter inom olika områden med olika perspektiv och kunskaper, vilket berikar forskningen och skapar kreativa lösningar och innovationer. 

– Vi ser det mångvetenskapliga synsättet som en viktig faktor och något som ger partnerskapet mervärde, säger Myllys.