Lauri Oksanen vid Stödstiftelsen för forskningens genomslag: Finlands regering bör fullfölja FUI-arbetsgruppens rekommendationer l

Oksanen välkomnar regeringsprogrammets betoning på samarbete mellan forskare och företag. För att förbättra konkurrenskraften måste också forskarutbildningen och attraktionen av internationella experter uppmärksammas.

Samarbete mellan forskare och företag gör forskningsbaserad kunskap snabbt tillgänglig för samhället. Det anser Lauri Oksanen, styrelseordförande för Stödstiftelsen för forskningens genomslag. När forskarna och näringslivet tillsammans tar itu med intressanta frågor, uppstår det aha-upplevelser och tyst kunskap överförs.

– Det här ställer forskningsresultat till samhällets förfogande på ett mycket effektivt sätt, säger Oksanen.

Därför är han särskilt nöjd över den punkt i regeringsprogrammet, där det står att FoU-finansieringen bör fokusera på samarbete mellan forskning och företag. Oksanen påpekar att samarbetet var Finlands styrka ännu i början av 2000-talet, men att läget försämrats sedan dess på grund av nedskärningar och politiska beslut.

Nu har man börjat överbrygga klyftan mellan grundforskning och kommersialisering. Till exempel har Business Finland och Finlands Akademi lanserat en forskningsbaserad finansieringsmodell som är attraktiv för företag. Enligt Oksanen är det viktigt att Finland når ut internationellt om vändningen i FUI-finansieringen.

– Vi måste nå ut med att Finland satsar på det här och att Finland är ett bra land att forska i.

Vi måste också se till att det finns tillräckligt många i Finland som deltar i doktorsutbildningen. Oksanen anser att den viktigaste uppgiften för landets nya regering är att fortsätta på den väg som FUI-arbetsgruppen har stakat ut.

– Allt som görs borde utgå från ett längre tidsperspektiv än fem år, sammanfattar han.

 

Även humanistiskt kunnande behövs inom näringslivet

Stödstiftelsen för forskningens genomslag grundades av finska staten 2019. Stiftelsen främjar samarbete mellan forskare och näringsliv, bland annat genom Tandem Industry Academia-finansiering, som delats ut till universitet och forskningsinstitut för mer än två miljoner euro per år. Tandemfinansiering har redan beviljats för 46 projekt, av vilka Helsingfors universitet har varit sökande i tretton. Utöver det bedriver stiftelsen egen forskning och gör utredningar.

Vi är inte enbart en finansiär, utan vi vill också främja en högre kompetensnivå samt konkurrenskraft och samarbete genom andra åtgärder.

Alla vetenskapsområden kan ansöka om finansiering från Stödstiftelsen för forskningens genomslag, även om en stor del av ansökningarna kommer från de tekniska och medicinska områdena, enligt Oksanen. Stiftelsen undersöker nu hur även humanister och företag skulle kunna samarbeta.

– Vi skulle vilja se fler ansökningar av det här slaget och tror att det finns ett stort samhälleligt behov för dem.

 

Viktigt för forskare och företag att lära sig förstå varandras språk

Oksanen säger att ett annat problem är att stiftelsen får färre ansökningar där små och medelstora företag är partner. En utredning som Stiftelsen nyligen gjorde visar att företag av den här storleken är intresserade av samarbete, men att resurserna inte räcker till. Avsaknaden av ett gemensamt språk är ett annat hinder. Företagen kan inte hitta den kompetens de behöver vid universiteten.

– Det här är ett tydligt problem, som beror på att parterna har så litet samröre med varandra.

Oksanen uppmuntrar till att bana väg för samarbete i lugn takt. Gemensamma ansökningar för projekt behöver inte lämnas in genast, utan diskussioner kan föras även i ett par års tid.  För forskare vore det bra att modigt närma sig företagen utifrån egna premisser. Istället för ett färdigt patent kan en forskare erbjuda exempelvis en forskningsfråga.

– Många företag är intresserade av nya idéer och ny kunskap, även om det inte skulle leda till en ny produkt.

 

Rum för mer forskningsbaserad samarbetsfinansiering

En annan evighetsfråga handlar om hur forskningens genomslag kan mätas. Oksanen påminner om att det till exempel inom hälsovetenskap kan ta mer än 10 år att kommersialisera resultat och att det inte heller är lätt för företagen att reda ut hur olika produkter blivit till.

– Det gör det svårt att bedöma forskningens genomslag i fråga om enskilda undersökningar.

För närvarande arbetar Stödstiftelsen för forskningens genomslag med problemet genom att kartlägga sina egna projekt och identifiera vilka faktorer som lett till ett framgångsrikt samarbete. En rapport om utredningen publiceras i början av 2024.

Enligt Oksanen finns det redan gott om belägg som talar för att samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn bär frukt. Därför skulle det vara bra att lansera fler modeller för forskningsbaserad finansiering, som har företagssamarbete som ett av sina kriterier.

– Vi anser att sådan finansiering borde inkluderas ännu mer i finansieringsinstrumenten.