Universitetets profileringsområden med hållbarhetsteman har beviljats betydande finansiering från Finlands Akademi

Helsingfors universitets ansökan placerade sig på första plats i Finlands Akademis utlysning.

Helsingfors universitet har varit framgångsrik i en konkurrensutsatt finansieringsutlysning där Finlands Akademi delar ut pengar för förtydligande av universitetens strategiska forskningsprofiler. Syftet med finansieringsinstrumentet (Profi) är att stödja och påskynda universitetens strategiska profilering och förmåga att utveckla forskningskvaliteten. Under den sjunde Profi-finansieringsomgången beviljades Helsingfors universitet 30,1 miljoner euro efter att den internationella utvärderingspanelen placerat Helsingfors universitets ansökan på första plats bland de tretton universitet som deltog i utlysningen.  

Såsom under tidigare ansökningsomgångar byggde Helsingfors universitets ansökan på långsiktiga förberedelser som genomfördes som ett samarbete mellan fakulteterna och de fristående institutionerna. För vår ansökan valdes två profileringsområden ut på basis av interna preliminära ansökningar (letter of intent) som det kom in sammanlagt sex av under hösten 2021. De två profileringsområdena för ansökan blev utvalda för att stärka särskilt universitetets strategiska tema En hållbar och livsduglig framtid för jorden och målet att vara ett internationellt mångvetenskapligt kluster inom hållbarhetsforskning.

Två profileringsområden med hållbarhetstema – RESET och InterEarth

Profi 7-profileringsområdena bygger starkt på tvärvetenskaplighet och sammanför forskare från sammanlagt nio fakulteter och två fristående institutioner. Resilient and Just Systems (RESET) är en interdisciplinär och tvärvetenskaplig forskningsmiljö som kombinerar livs- och samhällsvetenskaper och erbjuder hållbara och rättvisa lösningar för att stärka den systemiska återhämtningsförmågan. Interactions of Earth Components (InterEarth) är ett tvärvetenskapligt kluster inom miljöforskning som forskar om samverkan mellan jordklotets olika komponenter, dvs. biosfären, hydrosfären, litosfären och atmosfären, och deras återkopplingsmekanismer.  

RESET-området leds av Veterinärmedicinska fakulteten och i arbetet deltar sju andra fakulteter från tre campus (Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Farmaceutiska fakulteten, Medicinska fakulteten, Pedagogiska fakulteten, Teologiska fakulteten och Statsvetenskapliga fakulteten) från sammanlagt tre campus samt den fristående institutionen HiLIFE. Prodekanus och biträdande professor Tarja Sironen, som koordinerar förberedelserna inom RESET-området, konstaterar att grunden för ett nytt slags samarbete mellan enheterna skapats redan under den tid då ansökan skrevs:  

– Forskningen inom RESET-området har en verklig möjlighet att lösa vår tids stora globala utmaningar. Det är fantastiskt att få förverkliga dessa forskningsidéer och bygga broar som förenar flera vetenskapsområden, säger Sironen.

InterEarth-området leds av Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och i arbetet deltar två andra fakulteter (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och Bio- och miljövetenskapliga fakulteten) samt som fristående institution Naturhistoriska centralmuseet Luomus. Forskningskoordinator och docent Anna Lintunen är glad över de nya möjligheterna till spetsforskning som möjliggörs av finansieringen:

– Jag är mycket entusiastisk över möjligheten att få utveckla det tvärvetenskapliga samarbetet mellan Helsingfors universitets spetsforskningsgrupper som arbetar med jordklotets olika sfärer. Med hjälp av mätningsdata från universitetets åtta forskningsstationer och en AI-analys kan vi bedriva forskning om många frågor som är väsentliga för en hållbar framtid.

Prorektor med ansvar för forskningen Jouni Hirvonen är också nöjd med Profi 7-områdena:

– De ligger väl i linje med genomförandet av vår strategi och de kompletterar varandra utmärkt inom fältet för hållbarhetsforskning. Jag vill tacka alla som deltagit i förberedelserna, såväl forskare som experter, för den gemensamma insats som gjorts för ansökan, säger Hirvonen, som ledde förberedelsearbetet vid universitetet våren 2022.  

Profi 7-finansieringen beviljas för sex år från och med 1.1.2023. Finansieringen används för universitetets profileringsåtgärder, vilket i praktiken avser anställning av professorer och forskningspersonal i olika karriärskeden (inkl. staff scientist-anställningar och forskare i ett tidigt karriärskede) samt olika områdesspecifika stödåtgärder.  

Tidigare PROFI-utlysningar

I PROFI 1 beviljades Helsingfors universitet 9 miljoner euro för tre profileringsområden: Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) samt fysik, datavetenskap och statistik.

I PROFI 2 beviljades Helsingfors universitet 10,5 miljoner euro för fem profileringsområden: Helsinki Centre for Digital Humanities, Learning in the Digital World, Interdisciplinary Russian Studies, Behavioural Life Science och Global Law.

I PROFI 3 beviljades Helsingfors universitet 15 miljoner euro för tre profileringsområden: Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR), Helsinki Centre for Data Science (HiDATA) och Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS, Institutet för hållbarhetsvetenskap).

I PROFI 4 beviljades Helsingfors universitet 14 miljoner euro för tre profileringsområden: Matter and Materials, Helsinki Inequality Initiative (INEQ) och Helsinki One Health (HOH).

I PROFI 5 beviljades Helsingfors universitet 14,7 miljoner euro för tre profileringsområden: Thriving Nature, Finnish Platform for Pharmaceutical Research (FinPharma) och Mind and Matter.

I PROFI 6 beviljades Helsingfors universitet 28,6 miljoner euro för tre profileringsområden: Understanding the Human Brain (UHBRAIN), Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities (HSSH): Intersections of People, Institutions and Technology och Interdisciplinary Research for Health and Wellbeing (UHealth).
 
Ytterligare information ger prorektor Jouni Hirvonen, utvecklingsdirektör Ritva Dammert eller experterna Johanna Kolhinen och Javier Arevalo. Närmare uppgifter om Profi 7-områdena finns att få från dekanus Olli Peltoniemi och prodekanus Tarja Sironen (RESET) samt dekanus Sasu Tarkoma och forskningskoordinator Anna Lintunen (InterEarth)

Läs mer: Finlands Akademis nyhet