Ställningstagande från städerna och högskolorna i huvudstadsregionen

Kompetenskluster, internationalisering och högskolornas finansiering måste stärkas för en tryggad välfärd.

Med sina städer och högskolor bildar huvudstadsregionen ett unikt innovations- och kompetenskluster i Finland med möjligheter att nå framgång i den accelererande globala konkurrensen och på så vis vara till nytta för hela landet.

Städerna och högskolorna i huvudstadsregionen ser att nästa regering och riksdag har möjligheter att skapa bättre förutsättningar för framgång för städerna och högskolorna i regionen samt i vidare bemärkelse för hela Finland. Därför bör nästa regering stödja metropolområdets utveckling till världens främsta innovations- och kompetenskluster, stärka dess kompetensbas samt förmåga och möjligheter att investera och skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen.

Åtgärder för en regering som skapar förutsättningar för framgång:

Regeringen stöder metropolområdets utveckling till världens främsta innovations- och kompetenskluster. Nödvändiga åtgärder för att regeringen ska lyckas:

 • Regeringen höjer den nationella forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten i huvudstadsregionen. Målet är att den privata och den offentliga sektorns forsknings-, utvecklings- och innovationsandel ska stiga till 5 procent av den regionala bruttonationalprodukten.
 • Regeringen gör det lättare att få kunnig arbetskraft och främjar universitetens och yrkeshögskolornas verksamhetsförutsättningar.
 • Genom separat finansiering stöder regeringen starkare forsknings- och utvecklingskluster för spetskompetens i huvudstadsregionen särskilt inom potentiella tillväxtbranscher, exempelvis applikationer för artificiell intelligens och virtuell verklighet, robotteknik, rena och smarta lösningar, hälsoteknologi, bioproduktionsindustri och biomedicin samt informationsnät och nya applikationer kring dem.

Tillsammans med städerna och högskolorna gör regeringen Finland och huvudstadsregionen attraktivare för internationella experter. Nödvändiga åtgärder för att regeringen ska lyckas:

 • Regeringen ser till att uppgiften att locka utländska experter till den finländska arbetsmarknaden blir ett av spetstemana i regeringsprogrammet.
 • Tillsammans med de stora städerna initierar regeringen ett program för att locka internationella experter till Finland samt underlättar och snabbar upp tillståndsprocesserna.
 • Regeringen stöder högskolorna i deras arbete för att locka internationella studenter samt i åtgärderna för att dessa studenter på ett smidigt sätt ska få tillträde till den finländska arbetsmarknaden.
 • Regeringen stärker sysselsättningsmöjligheterna för de internationella experternas makar och övriga familjemedlemmar samt breddar utbudet av service på främmande språk.
 • Regeringen säkerställer tillräckliga resurser för språkutbildning och kombinerar språkutbildning med sysselsättning och yrkesutbildning på ett smidigare sätt än tidigare.

Regeringen garanterar universiteten och yrkeshögskolorna i metropolområdet och i hela Finland hållbara resurser för utbildning och forskning. Nödvändiga åtgärder för att regeringen ska lyckas:

 • Regeringen garanterar högskolorna möjligheter till stabil utveckling och långsiktig verksamhet genom att höja basfinansieringen till en hållbar nivå. Detta kan ske genom ett permanent universitetsindex eller på något annat sätt, till exempel genom att universiteten tillförs kapital eller genom att nivån på basfinansieringen höjs. Finansieringen kan utvecklas också genom att befintliga resurser kombineras till tydligare, strategiska helheter.
 • Regeringen tilldelar yrkeshögskolorna en ny, så kallad fjärde uppgift inom kontinuerligt lärande samt finansierar ett ökat antal utbildningsplatser vid yrkesskolorna och yrkeshögskolorna i huvudstadsregionen.
 • Regeringen driver på ökad forsknings- och innovationsfinansiering även inom EU.

Undertecknare:

Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla
Helsingfors universitet
Aalto-universitetet
Haaga-Helia
Hanken Svenska Handelshögskolan
Metropolia
Laurea
Arcada
Konstuniversitetet
Yrkeshögskolan Diakonia
Humanistiska yrkeshögskolan