Sju team har gått vidare i vetenskapstävlingen Helsinki Challenge

Tävlingsbidragen gäller effektiverad cancerbehandling, nya sätt att utnyttja värmeenergi och omsorg om nyblivna föräldrars psykiska hälsa.

En internationell jury utsåg sex Helsinki Challenge finalister bland de 20 team som tog sig till semifinal. Finalisterna i Helsinki Challenge är ELMO, som bekämpar malaria med ett tredimensionellt myggnät; HeatStock som lagrar sommarvärme för vintern; POCKit som är ett laboratorium i fickformat; den ”mentala mammalådan” Parental Box som är ett stöd för föräldrars psykiska välmående; databasen iCombine som möjliggör individualiserad cancerbehandling; och Dlearn.Helsinki som lär ut globala färdigheter med nya metoder.

Dessutom tog sig ett forskarteam till final genom publikomröstning på Helsinki Challenge Semifinal Pitch Night i början av juni. Flest röster fick FutuRena vars mål är att ta fram en fungerande mininjure med en 3D-skrivare.

Finalisterna i Helsinki Challenge består av mer än 70 forskare och experter från finländska universitet, företag, organisationer och offentliga organisationer.

Juryn valde finalisterna utifrån bidragens vetenskapsbaserade grund, lösningsorientering, genomslag, innovativitet och kreativitet. Ordförande för juryn är verksamhetsledaren för Crisis Management Initiative (CMI) Tuija Talvitie.

– Det var en ytterst svår uppgift att välja de lag som skulle gå till final. Vi tog fasta på tävlingsbidragens genomslag ur de globala förändringarnas perspektiv och hur idéerna kan utvecklas från vetenskapliga innovationer till globala lösningar som främjar hållbar utveckling, berättar Talvitie.

Finalisterna i Helsinki Challenge består av mer än 70 forskare och experter från finländska universitet, företag, organisationer och offentliga organisationer.

Vetenskapstävlingen Helsinki Challenge sammanför finländska universitet i ett mångvetenskapligt samarbete för hela världens bästa. Tävlingens teman Människan i förändring, Hållbar planet och Urban framtid följer FN:s mål för hållbar utveckling.

Finalisterna besöker Bryssel i höst

I september åker deltagarna till Bryssel på evenemanget Global Impact Camp, där målet är att synliggöra finländsk forskning, lära sig mer om hur man söker EU-finansiering och fördjupa kontakterna till beslutsfattare och andra påverkare.

Juryn utser vinnaren eller vinnarna, och resultatet offentliggörs i november 2017.

– Global Impact Camp är ett tillfälle för forskare vid finländska universitet att bygga upp kontakter med samhällspåverkare och finansiärer på europeisk nivå, säger Jouko Niinimäki, styrelseordförande för UNIFI. UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet och har varit med och startat samarbetet kring Helsinki Challenge.

Juryn utser vinnaren eller vinnarna, och resultatet offentliggörs i november 2017. Prissumman är 375 000 euro som ska användas till att genomföra lösningen som utgör tävlingsbidraget. Lösningen kan vara t.ex. ett nytt vetenskapsområde, en kommersialiserbar idé, entreprenörskap eller banbrytande forskning.

Helsinki Challenge genomförs som ett samarbete mellan finländska universitet. Helsingfors universitet ordnar tävlingen i samarbete med Aalto-universitetet, Hanken Svenska Handelshögskolan, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Konstuniversitetet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi. Helsinki Challenge ingår i Finland 100-jubileumsårets program.

Finalisterna i Helsinki Challenge 2017

Dlearn.Helsinki

Dlearn.Helsinki vill utveckla en övergripande pedagogisk lösning med vilken grundskolan kan möta elevernas behov i dagens allt mer globaliserade värld. I det nuvarande skolsystemet utvecklar unga inte sådana problemlösnings- och samarbetsfärdigheter som behövs i en föränderlig värld. Dlearn.Helsinki tar fram praktiska pedagogiska verktyg med vilkas hjälp eleverna lär sig och också kan utvärdera sina framtida färdigheter.

ELMO

Varje år dör ca en miljon människor i malaria och andra myggburna sjukdomar. ELMO utvecklar en tudelad lösning som ska förhindra spridningen av dessa sjukdomar. Lösningen består av ett tredimensionellt myggnät och en ny typ av vaccin. När två myggnät som bara släpper igenom mygg från ena hållet placeras mot varandra och fästs t.ex. i ett fönster, fångas myggen mellan näten. Myggvaccinet å sin sida gör människans blod giftigt för myggan, så den inte kan sprida sjukdomar från en människa till en annan.

FutuRena

Miljoner människor världen över köar för en njurtransplantation, men det finns inte tillräckligt många donatorer. FutuRena ska ta fram en mininjure som kan skrivas ut med en 3D-skrivare. Ett långsiktigt mål är att kunna skriva ut en normalstor njure som kan användas i organtransplantationer. Under arbetet får forskarna mycket kunskap om njurens utveckling, och mininjuren kan användas som modell vid diagnostisering och läkemedelsutveckling.

HeatStock

HeatStock utvecklar ett kompositmaterial som kan lagra värmeenergi i långa tider. Med dess hjälp skulle man kunna använda värme som tagits tillvara på sommaren till uppvärmning vintertid. Värmen kan tas tillvara t.ex. med solfångare på enskilda byggnader eller ur industrins och kraftverkens biprodukter. Framgång i projektet främjar bruket av förnybara energiformer, ökar industriprocessers energieffektivitet, bromsar klimatförändringen och skonar naturresurser.

iCombine

Årligen används mer än 100 miljarder dollar på cancermediciner, men bara 25 % av medicinerna har effekt. iCombine utvecklar en matematisk modell med vilken läkarna kan söka fram den bästa möjliga behandlingen för cancerpatienter. I dag är ett av problemen i behandlingen av cancer att patienterna reagerar på olika sätt på behandlingarna. Vissa patienter utvecklar också resistens mot vissa läkemedel. Därför har teamet utvecklat en modell som med hjälp av genetik och biomedicinsk information kan räkna ut sannolikheten för hur ett visst läkemedel passar en viss patient.

Parental Box

Parental Box vill utgående från den finländska moderskapsförpackningen utveckla en verktygslåda som erbjuder nyblivna föräldrar lättillgängligt stöd för god psykisk hälsa och stresshantering. En ”mental mammalåda” fyller ett viktigt behov, därför att människor mår allt sämre psykiskt trots ekonomiskt välstånd och allt fler barn löper risk att marginaliseras. Teamet vill erbjuda lättförståeliga praktiska tips och samtidigt samla in forskningsdata om finländska barnfamiljer. Målet är att göra den mentala mammalådan tillgänglig för barnfamiljer världen över.

POCKit

Nästan hälften av världens befolkning har inte tillgång till tillräcklig hälsovård. POCKit utvecklar hälsovårdsapparatur där ett laboratorium ryms på ett mikrochip. Med apparaten kan man smidigt och förmånligt testa patienten för flera mikrober samtidigt. Dessutom går det att testa vilka faser sjukdomarna befinner sig i. Teamet vill med sin forskning bromsa spridningen av smittosamma sjukdomar och uppkomsten av kroniska sjukdomar. Med hjälp av forskningen får patienten snabbare vård och både individer och samhällen sparar miljoner euro.