Sari Lindbloms tal vid universitetets inskription 31.8.2020

Fru president, herr kansler, your excellencies, bästa studenter, anställda och universitetsvänner, hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen

Varmt välkomna till öppningen av läsåret! Jag önskar särskilt alla nya studeranden välkomna till Helsingfors universitet. Vi har en inspirerande höst framför oss.

Den gångna våren visade oss på ett väldigt konkret sätt hur mycket världen kan förändras på ett ögonblick. En oförutsägbar händelse förändrade snabbt hela samhället. Visserligen präglades våra liv av oförutsägbarhet redan före pandemin. Många tror att 2020-talet kommer att bli de stora förändringarnas årtionde.

Framtiden är oviss och kontinuerlig förändring oundviklig, men vi kan förhålla oss positivt till det.

Det går nämligen att kontrollera den snabba förändringen, om vi satsar ännu mera på att ta framtiden i våra egna händer. Vi behöver inte vara rädda för förändring, anpassa oss till den eller kämpa emot den. Vi kan välja att aktivt styra förändringen.

Bästa publik, Helsingfors universitet går i spetsen för förändring.

Universitetets strategi beskriver den framtid vi vill skapa och den förändring vi vill se i världen fram till år 2030.

En osäker framtid kräver oss på lösningar på världens stora problem. Hur ska vi hantera klimatförändringen, övervinna pandemier, skapa fred och säkerställa förutsättningarna för demokratiska samhällen?

Helsingfors universitet försöker med hjälp av vetenskap finna lösningar och skapa en bättre värld. Vi bedriver banbrytande grundforskning, främjar den öppna vetenskapens segertåg och påverkar i samarbete med andra aktörer.

Allt detta arbete är mångvetenskapligt, eftersom ingen disciplin ensam kan lösa stora samhälleliga utmaningar. Det krävs friktionsfritt samarbete mellan akademiska experter från olika områden. Och det är just vår mångvetenskaplighet, bredd och rikedom på perspektiv som gör Helsingfors universitet så starkt.

Universitetet skapar en bättre värld också genom sin kvalitativa och forskningsbaserade undervisning.

Vi utbildar dem som kommer att förändra världen.

Universitetets mål är att våra studenter ska ha både förmåga och mod att ta tag i globala problem och lösa dem i samarbete med experter inom olika områden.

Vi vill utbilda världsförändrare som modigt går in för att rätta orättvisor,

Världsförändrare som gör andras liv intellektuellt rikare,

Världsförändrare som har en vision om en bättre värld och som leder arbetet med att skapa den.

Universitetsstudier ger studenten djupgående kunskaper i den egna branschen. Studenter som avlägger examen hos oss behärskar det centrala innehållet inom sitt område och har en bild av förhållandet mellan orsak och verkan. Det krävs hårt arbete, seghet och tid för att förvärva kunskaper inom sitt vetenskapsområde. En djupgående förståelse av det egna området är en förutsättning för att kunna förstå världen.

I syfte att fördjupa våra studenters substanskunnande har vårt bildningsuniversitet satt ett ambitiöst mål att alla examensstuderande ska ha möjlighet att delta i forskning under sin studietid.

Vi vill engagera studenterna i forskningen inom alla vetenskapsområden som vårt universitet har att erbjuda. Det utvecklar studenternas tankeförmåga, och erbjuder också en möjlighet att bekanta sig med forskare inom det egna området och med hur ny vetenskaplig kunskap blir till.

Universitetsstudier ger också studenten färdigheter som förväntas av hen som framtida expert. Det räcker inte med akademisk expertis allena; alla studenter måste också behärska det nya millenniets grundläggande färdigheter.

Socioemotionella färdigheter som alla behöver är nyfikenhet, sociala färdigheter, vilja att samarbeta, ihärdighet och resiliens. Det sistnämnda innebär förmåga att upprätthålla ett hållbart välbefinnande.

Hållbarhet är oumbärligt både för individens välbefinnande och för miljön. Därför har vi vid Helsingfors universitet beslutat att alla studenter från och med detta läsår kan genomföra en mångvetenskaplig hållbarhetskurs. Kursen ger redskap för ansvarsfullt beslutsfattande och för att upprätthålla sitt eget välbefinnande. Jag vill uppmana er studenter att delta i den här kursen. Det är stimulerande att utveckla nya färdigheter!

Det är viktigt att vi kan upprätthålla ett hållbart välbefinnande vid hela universitetet. Att vara öppen för att pröva nya saker och känna att det är tillåtet att misslyckas stärker vår resiliens. Vi kan alla arbeta för att främja en kultur där vi modigt vågar pröva på någonting nytt.

Vid vårt universitet har studenterna också hela gemenskapens stöd i deras utveckling till akademisk expert.

En viktig del i utvecklingen till akademisk expert är att bygga upp en akademisk identitet och en yrkesidentitet. Vid Helsingfors universitet stöds utvecklingen till akademisk expert av toppexperter inom olika områden. Experter som har goda färdigheter i att främja kvalitativt lärande med hjälp av undervisning och handledning av hög kvalitet. Under de senaste åren har vi utvecklat lärartutorverksamheten. Nu får varje student akademisk handledning av hög kvalitet av sin egen lärartutor, från det att studierna inleds fram till utexamineringen. Tutorn hjälper studenten att hitta en riktning för sin framtid, sin akademiska identitet eller sin yrkesidentitet.

Utöver den akademiska identiteten och yrkesidentiteten är universitetsstudierna också ett viktigt skede för många när det gäller att utvidga den sociala identiteten. Hela universitetsgemenskapen påverkar utvecklingen av den sociala identiteten, men de andra studenterna är särskilt viktiga.

Bästa studenter, jag hoppas verkligen att ni deltar i studentkårens, nationernas, ämnesföreningarnas och hobbyföreningarnas verksamhet. Lär känna varandra, och speciellt dem som studerar något annat ämne än ni. Arbetslivet verkar utvecklas i en riktning där experter inom olika områden allt oftare arbetar tillsammans mot samma mål. Tillsammans kan ni redan under studietiden åstadkomma mycket: Våra fantastiska studenter har påverkat bland annat genom att organisera stora klimatdemonstrationer och grunda framgångsrika uppstartsföretag.

Bästa publik,

Som ni märker har Helsingfors universitet goda förutsättningar att utbilda framtida ansvarstagare, men vi behöver också samhällets stöd för att kunna nå vårt mål.

Som vi alla vet vill man höja andelen högskoleutbildade i hela landet från dagens 41 procent till 50 procent före år 2030. Det är ett viktigt mål, eftersom vi måste höja kompetensnivån i vårt samhälle. När antalet examina ökar måste regeringen se till att högskolorna har tillräckliga resurser, så att inte utbildningens kvalitet blir lidande.

Det är också viktigt att studenterna garanteras sådana studiesociala förmåner som gör det möjligt för dem att koncentrera sig på studierna, utexamineras på ett smidigt sätt och övergå till arbetslivet.

Internationella studenter behöver särskilt stöd av näringslivet och civilsamhället för att kunna integrera sig på arbetsmarknaden. För tillfället har utexaminerade magistrar och doktorer med internationell bakgrund svårt att hitta jobb i Finland. I våras uppmuntrade Helsingfors universitet finländska arbetsgivare att erbjuda praktikplatser till internationella studenter, så att de kan skapa värdefulla arbetslivsnätverk i Finland. Det hoppas vi att arbetsgivarna fortsätter med.

Bästa medarbetare och studenter samt universitetets vänner

Helsingfors universitet är ett internationellt toppuniversitet. Vi har utmärkta studenter, fantastiska toppforskare och skickliga lärare.

Universitetsgemenskapens styrka visade sig särskilt tydligt i våras. Jag är väldigt stolt över oss alla. Vi hanterade coronakrisen på ett otroligt sätt. Vi klarade oss igenom den och lärde oss mycket nytt.

Ett varmt tack till er alla.

Vi fick också uppleva hur värdefullt det är att kunna mötas ansikte mot ansikte. Vi tog ett förbluffande snabbt digitalt språng och övergick till att undervisa virtuellt, men vi märkte också vad interaktion via en skärm inte kan ge oss. På Zoom är entusiasmen inte lika stark, och det sker inga överraskande möten.

Universitetet är som bäst när det fungerar som en plattform för oväntade och utvecklande möten mellan olika människor. Vi ska sträva efter en fungerande interaktion med varandra, oberoende av vilket vetenskapsområde vi företräder, vår bakgrund eller våra åsikter.

Det är viktigt för universitetet att alla medlemmar i vår gemenskap känner att de är välkomna till universitetet och att det är en trygg gemenskap. Vi godkänner ingen som helst diskriminering.

En jämlik och socialt hållbar kultur främjar allas välbefinnande vid universitetet.

Post-corona är det särskilt viktigt att ta hand om sin hälsa. Den tunga våren kan ha lämnat spår hos många av oss. Även om många medlemmar av personalen har berättat att distansarbetet har påverkat deras arbetshälsa positivt, har en del upplevt det som mycket utmanande.

Situationen är densamma för studenterna. Många har till och med njutit av de flexibla distansstudierna, men undantagstillståndet har inte varit en lätt tid för alla. Undersökningar visar att förekomsten av utmattning hos studenterna fördubblades under coronavåren.

Nu på hösten måste vi ”hitta” alla studenter, eftersom lärarna är oroliga för de studenter de inte har fått kontakt med under coronanedstängningen. För en del har de självständiga webbstudierna varit svåra. Dessa studenter måste få skräddarsytt, individuellt stöd.

Nu i höst måste vi också se till att våra nya studenter kommer in i universitetsgemenskapen. Gemenskap är en av vårt universitets värderingar. För oss innebär det inte bara jämlikhet, jämställdhet och respekt för andra, utan också öppenhet, samarbete och demokratiska möjligheter att påverka.

Bästa publik

Universitetet ska vara en plattform för interaktionen mellan medlemmarna av universitetsgemenskapen, men också för interaktionen mellan universitetsgemenskapen och olika samhällsaktörer.

Denna interaktion kommer i framtiden att bli allt tätare: Det är klart att man inte förändrar världen enbart med de kunskaper och färdigheter som man hinner samla på sig under examensutbildningen.

Examensbeviset är inte heller resans slut, utan dess början.

En universitetsutbildning är den bästa grunden för kontinuerligt lärande genom hela livet, vilket är nödvändigt för såväl individens välbefinnande, en meningsfull karriär som en bättre värld.

Vi måste acceptera att vi aldrig blir färdiga. Därför bjuder jag in alla våra alumner och alla som är nyfikna och öppna för kunskap att regelbundet ta del av vår forskningsbaserade undervisning. Vetenskap och lärande tillhör ju alla, som vi konstaterar i vår nya strategi.

Vetenskap och lärande gagnar inte bara individen, utan också det politiska beslutsfattandet och de olika sektorerna i vårt samhälle. Deras betydelse för vårt välbefinnande och jordens framtid är avgörande. Med hjälp av vetenskap och forskningsbaserat lärande kan vi fatta bra beslut och påverka. Vi behöver forskningsbaserad kunskap mer än någonsin.

Med hjälp av vetenskap kan vi hitta lösningar på allt från klimatförändringen till hur vi kan övervinna pandemier, skapa fred och trygga demokratiska samhällens verksamhetsförutsättningar.

Bästa publik

Vetenskap, kunskap och bildning ger oss en möjlighet att styra förändringen.

Världen förändras inte av sig själv, vi förändrar den tillsammans.

Jag önskar alla ett framgångsrikt nytt läsår!