Sari Lindblom utnämndes till rektor för Helsingfors universitet

Sari Lindblom har skött uppgiften som rektor tills vidare sedan den 1 februari 2022. Kai Nordlund och Jouni Hirvonen är nya prorektorer i rektorskollegiet. Rektorns och prorektorernas mandat varar till den 31 juli 2023.

Helsingfors universitets styrelse har utnämnt professorn i universitetspedagogik FD Sari Lindblom till universitetets rektor till mandatperiodens utgång den 31 juli 2023. Lindblom har varit prorektor med ansvar för undervisningen samt rektorns ställföreträdare sedan februari 2017. År 2020–2022 skötte hon uppgiften som rektor under Jari Niemeläs sjukledighet.

Lindblom har också varit direktör för Centret för universitetspedagogik HYPE 2004–2017, prodekanus med ansvar för forskningen och doktorsutbildningen vid Pedagogiska fakulteten 2014–2016 och viceprefekt för forskning vid Institutionen för pedagogik, senare Institutionen för beteendevetenskaper 2007–2015.

– Sari Lindblom har skött uppgiften som rektor så gott som hela tiden under den påfrestande pandemin och hon har med framgång lotsat universitetet genom denna svåra tid. Sari har lång erfarenhet av ledarskap i krävande uppdrag och hon har dessutom omfattande internationella kontakter. Jag är också nöjd över att posten som rektor för Helsingfors universitet för första gången besätts med en kvinna, säger ordföranden för universitetets styrelse Niklas Bruun.

Bruun tar upp kontinuiteten i universitetets verksamhet som en ytterligare faktor.

– Vi ville undvika en situation där hela rektorskollegiet skulle arbeta utgående från kortvariga vikariat i ett år till. Vi har länge levt i osäkerhet mitt i en pandemi, och vi vill trygga kontinuiteten i universitetets verksamhet och en smidig övergång till en normalare vardag, säger Bruun.

Kai Nordlund och Jouni Hirvonen nya prorektorer

I och med att Sari Lindblom tillträder som rektor och prorektor Paula Eerola blir generaldirektör för Finlands Akademi kompletteras universitetets rektorskollegium med två nya prorektorer. Nya prorektorer från och med den 1 mars 2022 är professorn i beräkningsmaterialfysik FD Kai Nordlund och professorn i farmaceutisk teknologi FD Jouni Hirvonen. Till ställföreträdare för rektorn utsågs professorn i etnologi FD Hanna Snellman, som är medlem av rektorskollegiet sedan tidigare. Professorn i patologi MD Tom Böhling fortsätter som medlem av rektorskollegiet.

Kai Nordlund är dekanus för Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet sedan 2018. År 2018 var han prefekt för Avdelningen för fysik, och 2014–2017 arbetade han som prodekanus med ansvar för undervisning, infrastruktur och tvåspråkighetsfrågor vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Jouni Hirvonen är sedan 2010 dekanus för Helsingfors universitets farmaceutiska fakultet. Före det arbetade han som prodekanus med ansvar för undervisningen vid Farmaceutiska fakulteten 2004–2010.

Prorektorernas huvudsakliga ansvarsområden:

  • Hanna Snellman: rektorns ställföreträdare, internationalitet och kulturarv
  • Tom Böhling: samverkan med samhället, hållbarhet och ansvar, välfärd
  • Kai Nordlund: undervisning, tvåspråkighet och digitalisering
  • Jouni Hirvonen: forskning, forskarutbildning och innovationer

Ansvarsfördelningen preciseras senare av rektorn.