Samhällena återhämtar sig genom internationellt universitetssamarbete

Samarbete som är oberoende av gränser, kulturer, språk och vetenskapsområden är det enda sättet att återhämta sig från denna kris och utveckla vår anpassningsförmåga inför kommande kriser.

Denna insändare publicerades i juni 2020 i HBL och sju andra europeiska länder.

Universiteten har visat sitt värde under coronakrisen. Människor världen över förlitar sig i allt högre grad på vetenskaplig expertis. Med hjälp av vetenskapen utökar vi vår kunskap om covid-19 och effektiviserar behandlingsformerna. Med hjälp av vetenskapen kan vi utreda hur samhällen och människor har anpassat sig till undantagssituationen och hur anpassningsförmågan kan förbättras inför kommande kriser, såsom klimatförändringen.

Än så länge har universiteten i första hand fokuserat på hemmaplanen. Men enskilda institutioner och länder kan inte ensamma tackla de kommande globala utmaningarna.

De kommande utmaningarna kräver ett internationellt vetenskapslag som drar nytta av de styrkor, den sakkunskap och de perspektiv som forskare från olika vetenskapsområden och länder besitter och erbjuder. Den globala ekonomiska krisens långtgående effekter skapar i sin tur behov för nya slags färdigheter och sätt att lära sig och för omskolning av arbetskraft.

Detta arbete kan genomföras inom ramen för initiativet Europauniversitet, som våra universitet har anslutit sig till. År 2018 grundade vi en åtta universitets allians vid namnet UNA Europa. Som namnet säger omspänner alliansen hela Europa. Inom UNA Europa talar man nio olika språk och arbetar över kultur- och systemgränser.

Alliansens forskningssamarbete fokuserar på områden som behövs för att förbättra samhällenas anpassningsförmåga och tålighet. Vårt nyaste fokusområde är gemensam hälsa. Covid-19-pandemin har visat att våra verksamhetsmodeller måste ses över för att möta de utmaningar för hälsan som orsakas av den komplexa växelverkan mellan människor, djur, växter och ekosystem. Gemensam hälsa är ett tema som för samman olika vetenskapsområden – till exempel biovetenskap, folkhälsovetenskap och samhällsvetenskap – till allt tätare samarbete för att främja den gemensamma hälsan.

På utbildningsfronten krävs det viktiga beslut av alla universitet angående det kommande läsåret. Vi förbinder oss fortsättningsvis till att ordna utbildning på toppnivå, oberoende av om undervisningen meddelas på campus eller på distans. Vårt gemensamma mål är att erbjuda internationella och högklassiga inlärningserfarenheter som grundar sig på samarbete mellan våra universitet. Våren visade att vi snabbt kan övergå till helt och hållet digital verksamhet, men samtidigt har vi fått märka hur oersättligt viktigt det är att träffas ansikte mot ansikte, vare sig det handlar om kontakten studenter emellan, lärare emellan eller mellan de två grupperna.

Universiteten har uppnått mycket under krisen, men genom internationellt samarbete kan vi uppnå ännu mer. Samarbete som är oberoende av gränser, kulturer, språk och vetenskapsområden är det enda sättet att återhämta sig från denna kris och utveckla vår anpassningsförmåga inför kommande kriser.

Jari Niemelä, professor, rektor, Helsingfors universitet, Günter M. Ziegler, professor, rektor, Freie Universität Berlin, Francesco Ubertini, professor, rektor, L'alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Peter Mathieson, professor, rektor och prokansler, University of Edinburgh, Wojciech Nowak, professor, rektor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Luc Sels, professor, rektor, KU Leuven, Joaquín Goyache Goňi, professor, rektor, Universidad Complutense de Madrid, Georges Haddad, professor, rektor, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne