Samarbetet mellan staden och universitet stödjer helsingforsarnas välfärd och löser globala problem

Vad innebär det att två inflytelserika aktörer bedriver ett tätt samarbete? Betydande och effektiva åtgärder med vilka man främjar hälsa, förebygger klimatförändringen, utvecklar utbildningen, gör servicen smidigare, motarbetar segregering och stöder företagande.

Helsingfors universitet fyller 380 år den 26 mars. Staden gratulerar sin långvariga samarbetspartner.

”Städernas tävling om kompetenta människor och om internationella investeringar accelererar i nuläget. En av våra målsättningar är att utveckla huvudstadsregionen till Europas bästa verksamhetsmiljö för forskning, utveckling och affärsverksamhet inom hälsovårdsteknologi”, konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori.

”Det är mycket kritiskt för staden att Helsingfors universitet är framgångsrikt, eftersom de globala utmaningarna blir mer komplicerade. Dessutom sporrar universitetet flera av stadens sektorer till att göra helsingforsarnas vardag smidigare.”

Jari Niemelä, rektor för Helsingfors universitet, säger att samarbetet mellan staden och universitetet är naturligt. Det är en stor fördel för universitetet att Helsingfors är en av de smartaste städerna – samt de fina placeringarna på internationella listor som gäller invånarnas livskvalitet eller balans mellan jobb och fritid.

”För oss är det viktigt att inhemska och utländska studenter trivs i sin studiestad. För att locka de bästa forskarna och experterna är det också viktigt att staden fungerar och att här finns bra skolor för barnen.”

Enligt Niemelä lönar det sig att marknadsföra världens bäst fungerande stad tillsammans.

Ett globalt observationssystem för luftkvalitet

Ett exempel på samarbetet är luftkvaliteten och mätning av den. Hurudan är luftkvaliteten nu och hur förändras den t.ex. under morgonens arbetsresa.

Forskningsprojektet MegaSense producerar exakt och smart data om luftkvaliteten med sensorer som utvecklats på universitetet. Det går att få mycket lokal

information varmed även de åtgärder som påverkar luftkvaliteten kan riktas till rätt ställe.

Professor Sasu Tarkoma, som leder projektet MegaSense, berättar att man inom mätning av luftkvaliteten håller på att nå helt nya sfärer tack vare AI.

”Vi kan rätt förmånligt bygga sådana apparater som gör pålitliga och exakta mätningar. Vi kan ha apparater på kläderna och så är mätarna inte längre bundna till en viss plats.”

Tarkoma anser att vi hittills har sett endast de första stegen av den framtida utvecklingen.

” Inom branschen talar vi om virtuella sensorer med vilka vi kan kombinera mätningar med fysiska sensorer på nya sätt och vi får helt nya möjligheter. ”

I det stora forskningsprogrammet ingår flera mindre projekt av vilka UrbanSense är ett. I det deltar förutom universitetet och staden också Forum Virium som producerar digitala lösningar.

UrbanSense bidrar till att 5G-nätverket kan utnyttjas i stadsmiljön och utvidgar mätningen av luftkvaliteten med mätningsapparatur kopplad till 5G-nätet.

Projektets nya sensorer följer upp luftkvaliteten aktuellt och noggrant och företagen kan tillämpa projektets 5G-plattform i sin produktutveckling.

Enligt Tarkoma är Helsingfors stad en föregångare i att öppna sina data samt i projekt där man utvecklar, testar och tillämpar ny teknologi på en öppen plattform.

Lär känna uni redan i gymnasiet

Samarbetet syns även konkret i utvecklingen av skolorna och utbildningen. Exempelvis ska Helsingin luonnontiedelukio flytta till universitetets campus i Gumtäkt inom några år, enligt planen ska det nya skolhuset vara klart hösten 2023.

Gymnasierektor Timo Hartikka berättar att samarbetet med gymnasiet har börjat redan tidigare, men under de senaste åren har det tätnat ytterligare. Tillsammans med matematisk-naturvetenskapliga fakultetens koordinatorer har man bland annat hittat på nya former av samarbete.

T.ex. får gymnasieettorna genast i början av studierna höra om universitetets utbud. Genom att en gymnasist skuggar en studerande stiftar man bekantskap med universitetsstudierna i gymnasiet.

Gymnasielärarna hålls väl underrättade om vad som är aktuellt vid universitetet.

”Vi var just på en snabbträff med universitetets forskare. Forskare och lärare möttes ansikte mot ansikte i 3–5 minuter och lärarna fick höra om olika forskningsprojekt. ”

Dessutom har gymnasisterna möjlighet att använda universitetens välutrustade fysik- och kemilabb i sin undervisning. Under den gränsöverskridande kursen i klimatförändring är eleverna på lägerskola på universitetets forststation i Hyytiälä.

Även inom undervisningen i programmering utnyttjar man universitetets material och företagskontakter. Som en del av gymnasiestudierna är det möjligt att också studera universitetskurser. Hartikka tror att samarbetet ger universitetet motiverade studenter. Utan en aktiv dialog skulle många studenter inte ens ha hittat på alla dessa fina karriärmöjligheter.

När gymnasiet flyttat till campus blir det ännu mer naturligt för universitetsforskare och studenter att sätta sig in i läroplanerna och genomföra helt nya former för gemensam undervisning.

Lära sig av varandra

Samarbetet mellan staden och Helsingfors universitet stöder helsingforsarnas välfärd. Stadens hälsovård har nytta av den medicinska forskningen vid Mejlans campus och universitetssjukhusets akademiska samarbete, som rankats som det femte bästa bland de kliniska forskningssamarbetena i Europa.

HUS har infört mer än 700 lösningar för diagnostisering eller förbättrad vård som baserar sig på det egna forskningsarbetet.

Staden och universitetet är även med i nätverket Stadsakademin, som kombinerar stadsforskning med mångvetenskaplig forskning, undervisning och samhällspåverkan. Också Aalto-universitetet, Esbo och Vanda stad har gått med i Stadsakademin.

I Helsinki Think Company har staden och universitet också samarbetat i flera år. Det sociala utrymmet för jobb och evenemang med företagartjänster startade sin verksamhet 2013 och har brett ut sig på universitetets fyra campus.

Samarbetet mellan staden och universitetet kommer i framtiden troligen att utökas ytterligare. Detta är emellertid en uppgift för samarbetsdelegationen (HYNK) som består av Helsingfors stads och Helsingfors universitets högsta ledning, och vars uppgift är att utveckla och koordinera samarbetet.