Rektor Sari Lindblom: Universiteten har en viktig uppgift att erbjuda ett löfte om hopp

I sitt tal vid universitetets inskription lyfte Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom fram universitetens och den forskningsbaserade kunskapens betydelse i tider av samhällelig förändring.

Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom lyfte i sitt tal på universitetets inskription den 5 september fram de stora samhälleliga förändringarna som skett i Europa de senaste åren. Vår världsdel har utsatts för prövningar bland annat i form av den så kallade flyktingkrisen, brexit och den oroväckande utvecklingen av rättsstaten i Ungern och Polen. Den europeiska enigheten har också hotats av den globala coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina.

– Kriser sätter alltid kärnan i en gemenskap på prov: dess värderingar och dess identitet. I tider av osäkerhet och omvälvningar har universiteten en viktig uppgift: att erbjuda ett löfte om hopp. Vi har tillgång till den forskningsbaserade kunskapens kraft, och med den kan vi påverka framtiden, konstaterar Lindblom.

Trots krig, politiska kriser, epidemier och många andra kriser som drabbat oss har universiteten i århundraden envist fortsatt att arbeta för samhället. Rektor Lindblom lyfter fram bildning som ett svar på vår tids utmaningar.

– För Helsingfors universitet är bildning både ett uppdrag och en värdering, och bildning kräver aktiv handling. Ny forskningsbaserad kunskap formar vår världsbild och därför lever också bildningen med sin tid. Bildning är en resurs av kunskap och färdigheter som utgör grundvalen för vår förmåga att handla och lösa problem, säger Lindblom.

Enligt Lindblom innebär bildning som handling bland annat att lära sig och utveckla sin kompetens genom hela livet. Bildning som handling innebär också samhällspåverkan: att föra fram sin egen forskning i samhällsdebatten, samarbeta med beslutsfattare och föra vetenskapens talan.

Intresset för en djupare bildning har sitt ursprung i nyfikenhet, säger Lindblom.

– När våra forskare arbetar för att förbättra luftkvaliteten i städer eller letar efter metoder för hållbar livsmedelsproduktion, är bildningen som bygger på nyfikenhet i aktivt bruk. Intresset för att upptäcka och utveckla nytt är mer än ögonblickliga insikter. När vi löser globala utmaningar med hjälp av vetenskap blickar vi år och årtionden framåt i tiden, konstaterar hon.

”Bildning är den enda förnybara naturresurs som ligger helt och hållet i våra händer”

Rektor Lindblom betonar att bildning behöver resurser för att ha en effekt.

– Bildningen blomstrar om vi målmedvetet värnar om den. Bildning är den enda förnybara naturresurs som ligger helt och hållet i våra händer. Vi måste värna om forskning av hög kvalitet och om utbildning som grundar sig på den.

Lindblom lyfter fram vikten av en högre kunskapsnivå för Finlands konkurrenskraft och framgång.

– Finland behöver fler kunniga högskoleutbildade personer. Antalet nybörjarplatser inom högskoleutbildningen måste utökas i synnerhet vid högskolorna i Nyland och behövlig finansiering anvisas för ökningen.  En högre kunskapsnivå förutsätter långsiktigt stärkta utbildningsresurser, säger hon.

Förutseende universitetsfinansiering tryggar forskningens frihet och genomslag och stärker universitetens autonomi.

– När den inhemska finansieringsgrunden är i skick på lång sikt är vi också mer attraktiva för internationella forskningsfinansiärer, säger Lindblom.

– En förutsägbar och långsiktig vetenskaps- och utbildningspolitik tryggar också vår förmåga att bära vårt ansvar för kompetensutvecklingen i Europa.

***

Tal

Rektor Sari Lindbloms tal vid universitetets inskription 5.9.2022

Tal av Jonna Kangas, vice ordförande för Helsingfors universitets lektorer HYL rf, vid universitetets inskription 5.9.2022

Tal av Aleksi Tujunen, styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS, vid universitetets inskription 5.9.2022