Rektor Niemelä: ”Universiteten försvarar en gemensam europeisk värdegrund”

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä lyfte i sitt inskriptionstal den 2 september fram universitetens bildningsuppdrag, det globala samhällsansvaret och betydelsen av forskningsbaserad undervisning.

Rektor Niemelä tog i sitt tal upp de många omvälvningar som mänskligheten just nu konfronteras med, såsom extrema väderfenomen, den tekniska utvecklingen, hälso- och inkomstskillnader samt instabila politiska system. Niemelä påpekar att det krävs samarbete för att lösa globala problem.

– Helsingfors universitet kan tillhandahålla forskningsbaserad kunskap för att stävja klimatförändringen, skapa en hållbar stadsutveckling och använda artificiell intelligens. Jag vill därför utmana samhället – särskilt beslutsfattarna – att samarbeta med universiteten för att bemöta dessa globala problem, säger Niemelä.

Niemelä konstaterar att universitetets uppgift är särskilt viktig i brytningstider. Han uppmanar universiteten att vara alerta och beredda att påminna samhället om hur viktigt universitetet och dess bildningsuppdrag är.  I synnerhet i den europeiska debatten anses universiteten vara en betydande kraft för integration, samhörighet och sammanhållning i samhället.

– Universiteten kan sägas vara det vetenskapliga tänkandets fyrtorn som sprider bildningens ljus och försvarar en gemensam europeisk värdegrund, till vilken hör respekt för människovärdet och de mänskliga rättigheterna, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten, säger Niemelä.

Omvälvningarna inom utbildning och kunskapsförvärv är en utmaning för universiteten

Universitetens utbildningsuppdrag förändras snabbt, och omvälvningarna inom utbildning och kunskapsförvärv är en utmaning för universiteten. Studenterna skaffar sina kunskaper och färdigheter också på annat sätt än genom traditionella studier, t.ex. på nätet, av andra människor och genom praktiskt arbete.

– I en tid av fragmenterad information baserar sig universitetens attraktionskraft som utbildare på högklassig forskning. Forskningsgrunden skiljer universitetsundervisningen från den information som finns på nätet, bygger på egna erfarenheter eller erbjuds av andra människor, säger rektor Niemelä.

”Universiteten är en dynamo för kompetensbaserad invandring”

Niemelä konstaterar att när årskullarna blir mindre och kunnigt folk åldras är det viktigt att universiteten lyckas locka studenter och yrkeskunnig arbetskraft också från utlandet.

– Universiteten är en dynamo för kompetensbaserad invandring. Jag hoppas att internationella studenters inträde i arbetslivet görs så lockande och smidigt som möjligt, säger Niemelä.

Han lyfter också fram universitetens ansvar att stödja universitet och samhällen vars utgångsläge är sämre än vårt.

– Finland ska ta en mer framträdande roll i att lösa utbildningskrisen i utvecklingsländerna. Helsingfors universitet axlar sin del av det globala ansvaret och deltar i detta viktiga arbete som är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

***

Rektor Jari Niemeläs tal vid universitetets inskription 2.9.2019 

Styrelseordförande Tommi Kokkonen, Forskarföreningen vid Helsingfors universitet och styrelseordförande Laura Wathén, Studentkåren vid Helsingfors universitet: Tal vid universitetets inskription 2.9.2019